Wiadomości
Mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce!?
Wpisany przez Redakcja   
sobota, 07 grudnia 2019 14:12

Po ostatnich wydarzeniach związanych z tym, że Radni nie chcieli dopuścić aby mieszkańcy gminy, Sołtysi oraz osoby przychodzące na sesje rady gminy jako goście mogli zabierać głos i zadawać pytania w sprawach różnych, część Radnych widzi potrzebę godnego reprezentowania swojej grupy wyborców. W związku z tym postanowili sprzeciwić  się projektowi uchwały Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy głosując przeciw. Dzięki temu jest nadzieja, że wkrótce do Statutu Rady Gminy wróci punkt "Sprawy inne".

Część mieszkańców nie czekając już na obietnice Wójta, pomoc Radnych czy sołtysów sama postanowiła interweniować w Urzędzie Gminy Masłów w sprawach, które są dla nich bardzo ważne a często pomijane lub odkładane w czasie przez urzędników. Dziwić może fakt, że niektórzy Radni, reprezentujący przecież mieszkańców wprost uciekają od odpowiedzialności, unikają trudnych tematów, obiecują zebrania, i np. od 3 lat nic nie robią w tym zakresie. W związku z tym rośnie świadomość społeczna, że trzeba dokładniej przyglądać się pracy Władz Gminy jak i Radnych. Zatem lawinowo wzrasta liczba różnych wniosków składanych przez samych mieszkańców lub organizacje społeczne do Urzędu Gminy.

Nie oznacza to, że wszystkich Radnych należy piętnować. Dobrym przykładem mogą być ostatnie zastrzeżenia niektórych Radnych co do opóźnień procedowania uchwał w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kolejnych sołectwach oraz ciągłego przesuwania terminów. Bezpośrednio pytają o wysokość naliczanych kar, Wójt odpowiada rozliczenie dopiero po przekazaniu dokumentacji.

 

 
Media społecznościowe w samorządach lokalnych
Wpisany przez Redakcja   
niedziela, 24 listopada 2019 20:51

Stowarzyszenie RIO w ślad za Watchdog Polska postanowiło sprawdzić w jaki sposób samorządy korzystają z mediów społecznościowych. Zapytanie zostało wysłane do UM Kielce, UG Masłów, UG Górno, UG Zagnańsk, UM Bodzentyn, UM Daleszyce, UM Morawica. Pytania dotyczyły między innymi tego, czy organ prowadzi profile społecznościowe, kto je prowadzi, jakie są koszty utrzymania, czy użytkownicy mają dostęp do regulaminów oraz czy samorządy blokują użytkowników i czy kasują komentarze.

Z analizy samorządowych profili społecznościowych wynika, iż raczej stanowią formę ogłoszeniową o działalności Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, czy też o wydarzeniach lokalnych. Niestety na profilach tych rzadko dochodzi do dyskusji z użytkownikami, a pytania kierowane w stronę urzędników często pozostają bez odpowiedzi. UG Masłów w jednym ze swoich wpisów wprost podaje , iż Facebook nie jest oficjalnym narzędziem do komunikacji z urzędem… Jest serwisem do dzielenia się wiadomościami i zdjęciami.

Taki stan rzeczy wpływa na to, iż mieszkańcy społeczności lokalnych raczej koncentrują swoją aktywność w grupach społecznościowych czy prowadzą szeroką dyskusję na profilach organizacji społecznych.

Z analizy udzielonych odpowiedzi wynika, iż wszystkie z zapytanych samorządów mają swój profil na Facebook-u, jedynie miasto Kielce dodatkowo korzysta z Instagrama i Twittera. W większości przypadków obsługą treści profili społecznościowych zajmują się pracownicy urzędów, jedynie w gminie Górno zajmuje się tym firma zewnętrzna, a gmina z tego tytułu ponosi koszty w wysokości 900zł brutto. Z otrzymanych informacji wynika również, iż najwięcej czasu na prowadzenie profilu społecznościowego poświęcają pracownicy urzędu w Daleszycach tj. ok 25h/miesięcznie.

Natomiast żaden z pytanych nie posiada regulaminu określającego zasady blokowania użytkowników lub  usuwania komentarzy, jedynie miasto Kielce po naszym wniosku poinformowało o podjęciu bezzwłocznych prac nad wdrożeniem w/w regulaminu.  Budujące jest natomiast to, iż w 2019r. żaden użytkownik nie został zablokowany na profilach społecznościowych w/w samorządów. Odnośnie usuwania komentarzy, miasto Kielce podało, iż w niewielkim zakresie usuwane są wpisy obraźliwe, a w gminie Górno w 2019r. zostało ukrytych 7 komentarzy z powodu mało merytorycznej treści. Gmina Masłów natomiast poinformowała, iż Facebook ani Youtube nie podają statystyk usuwanych komentarzy.

Stowarzyszenie RIO podsumowało również czas odpowiedzi na przesłany wniosek o udostępnienie informacji publicznej. W tym zakresie największe uznanie należy się gminie Bodzentyn, która odpowiedziała już po 3 dniach.  Trzy samorządy według nas udzieliły odpowiedzi po terminie, przy czym miasto Kielce wskazując błąd ludzki dwukrotnie przeprosiło za zaistniałą sytuację, gmina Górno oraz Morawica nie odniosły się do wskazania możliwości naruszenia terminu.

 
Uwaga! Radni chcą odebrać prawo głosu mieszkańcom?!
Wpisany przez Redakcja   
wtorek, 22 października 2019 20:18

‼️‼️‼️ Ważna informacja do mieszkańców Gminy Masłów ‼️‼️‼️

Wygląda na to, że zadawanie pytań przez mieszkańców, Sołtysów i inne osoby nie będzie możliwe!. 24.10.2019 Radni Gminy Masłów będą decydować, czy do Statutu Gminy Masłów zostaną wprowadzone zapisy umożliwiające Sołtysom, mieszkańcom oraz innym osobom zabieranie głosu podczas Sesji Rady Gminy.

Przypominamy, iż od lutego 2019 z porządku obrad zniknął punkt „Sprawy Inne” gdzie mieszkańcy, Sołtysi, organizacje pozarządowe mogły zadać pytanie w istotnych dla nich kwestiach.
Od ponad 10 lat w porządku obrad Rady Gminy Masłów znajdował się punkt umożliwiający zabieranie głosu przez w/w osoby. Wszak punkt ten raz nazywał się „Sprawy Inne” lub „Sprawy organizacyjne, komunikaty”, ale Przewodniczący Rady zawsze dopuszczał do głosu mieszkańców na zakończenie obrad.

Niestety, obecny Przewodniczący Rady Gminy podkreśla, iż można prowadzić dyskusje czy zadawać pytania związane wyłącznie z porządkiem sesji.
A że w porządku obrad nie ma już punktu „Sprawy Inne” do tego Przewodniczący już się nie odnosi.⁉️

Stowarzyszenie RIO 6 sierpnia wystosowało do Radnych projekt zmian umożliwiających zabieranie głosu przez osoby spoza Rady, prosząc jednocześnie Radnych o przesłanie opinii zwrotnej w tej sprawie.

Mimo, iż Radni otrzymali projekt zmian już następnego dnia, to nikt nie wyraził swojej opinii w sprawie proponowanych zmian.

Kolejnym krokiem było złożenie przez Stowarzyszenie RIO oficjalnej petycji dodającej do Statutu Gminy Masłów dwa punkty:
- że w porządku obrad znaleźć się ma punkt sprawy różne, wolne wnioski, zapytania mieszkańców
- że Przewodniczący w toku obrad udziela głosu osobom spoza Rady, wnoszącym o udzielenie głosu w sprawie będącej przedmiotem obrad w przypadku, gdy przedmiotowa sprawa pośrednio lub bezpośrednio dotyczy wnoszącego lub wnoszących. Z tym zastrzeżeniem, iż łączny czas wystąpienia jednej osoby nie może przekraczać 5 minut.

W dniu 7 października 2019 Komisja ds. petycji uznała, iż petycja nie zasługuje na uwzględnienie.

Przeciwnym wprowadzeniu punktu umożliwiającego zadawanie pytań mieszkańcom był:
- Przewodniczący Komisji Marek Dudzik
- Radny Stanisław Doleziński


Nie głosował:
-Radny Wojciech Haba

Mimo, że petycja nie została jeszcze przegłosowana przez Radę Gminy Masłów na stronie BIP Urzędu Gminy pojawił się projekt negujący petycję waz z obszernym uzasadnieniem.
Można w nim przeczytać:
- brak jest przesłanek do wprowadzenia postulowanych zmian
- jeśli mieszkańcy chcą poruszyć jakiś temat mogą skorzystać ze złożenia petycji lub skargi
- jeśli mieszkańcy chcą poruszyć jakiś temat mogą uczestniczyć w konsultacjach

I najważniejsze co zawiera projekt Radnych:
„Sprawy …, które wymagają rozpatrzenia prędzej czy później znajdą się w porządku obrad ustalonym przez Przewodniczącego Rady Gminy.”

http://maslow.esesja.pl/…/6…/petycja_uzasadnienie_570363.pdf
http://maslow.esesja.pl/zalacz…/…/petycja_projekt_567416.pdf

Tak brzmi uzasadnienie Radnych w tej sprawie.

Dla wyjaśnienia w przypadku petycji organ ma czas do 3 miesięcy na załatwienie sprawy, w przypadku skargi organ ma czas miesiąc na załatwienie sprawy, a ostatnie konsultacje społeczne odbyły się w gminie Masłów 2019.02.05.

Należy dodatkowo podkreślić, że aby złożyć skargę czy petycję obywatel musi mieć chociaż minimum wiedzy dotyczącej kodeksu postępowania administracyjnego oraz wymagane jest podjęcie działań formalnych.
Jednak tylko na te formalne możliwości zgłaszania spraw powołują się Radni, nie zaś na najprostszą z możliwych dla mieszkańców form jaką jest zadanie pytania.
Dodatkowo Radni w projekcie wskazują, iż w petycji znajdują się zapisy które mają rzekomo pozbawić Wójta prawa głosu. Informacje te są nieprawdziwe, a petycja uwzględnia wyłącznie dodanie możliwości zabierania głosu przez obywateli.

Nie udało nam się odszukać żadnego samorządu, w którym obywatele zostaliby pozbawieni możliwości zadania pytania.

Wiele samorządów natomiast daje taką możliwość wprowadzając precyzyjne regulacje, dla przykładu:
1.Gmina Zagnańsk: Występuje punkt „Sprawy różne / Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy.”
2.Miasto Bodzentyn: Występuje punkt „ Wolne wnioski i zapytania”
3.Gmina Sitkówka Nowiny : Występuje punkt: „Wolne wnioski i informacje, sprawy różne”
4.Gmina Chęciny: Występuje punkt „ Sprawy różne - wnioski i zapytania”
5.Miasto Kielce: Występuje punkt „Sprawy różne i wolne wnioski”
6.Miasto Jędrzejów: Występuje punkt „ Sprawy różne”
7.Miasto Daleszyce: Występuje punkt „Zapytania i sprawy różne”

Zastanawiający jest również rozdźwięk w tej sprawie. Z jednej strony Radni w uzasadnieniu powołują się na przepisy prawa, podają, iż „W tym stanie rzeczy, przedmiotem sesji nie mogą być „sprawy różne”, „wolne wnioski”, „czy zapytania mieszkańców” zgłaszanie na sesji nie objęte porządkiem obrad.
Natomiast Sekretarz Gminy Masłów udzielając Stowarzyszeniu RIO odpowiedzi podał, że przepisy prawa takie jak uchwała, ustawa lub statut nie uniemożliwiają dodania takiego punktu do porządku obrad.

Zwracamy się do mieszkańców Gminy Masłów: Dzwońcie, pytajcie Radnych ze swoich okręgów co jest powodem takiego działania.

Poniżej lista Radnych, którzy zasiadają obecnie w Radzie Gminy Masłów:
Piotr Zegadło
Marek Dudzik
Wojciech Haba
Mateusz Fąfara
Ryszard Filipowicz
Ryszard Szymczuch
Malgorzata Kozubek
Bernarda Komorowska
Andrzej Kułak
Artur Lis
Zenon Pedrycz
Tomasz Ksel
Obara Janusz
Andrzej Pedrycz
Stanisław Doleziński

Źródło: Stowarzyszenie RIO

 
Centrum Medyczne "Zdrowie" od 01.08.2019 w Gminie Masłów
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 01 sierpnia 2019 12:25

Od 1 sierpnia świadczeniem usług medycznych na terenie Gminy Masłów zajmuje się Centrum Medyczne „Zdrowie”.

Od 1 sierpnia 2019 r. w ramach umowy podpisanej 11 lipca,  świadczeniem usług medycznych na terenie Gminy Masłów zajmuje się Centrum Medyczne „Zdrowie”, które swoje działania rozpoczyna w przychodniach w Masłowie oraz Mąchocicach Kapitulnych.

Mieszkańcy gminy już teraz składać mogą nowe deklaracje związane z wyborem ośrodka w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w jednym z dwóch punktów: w Masłowie oraz Mąchocicach Kapitulnych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-18, przy wypełnieniu deklaracji pomogą pracownicy Centrum Medycznego „Zdrowie".

Deklarację musi złożyć każdy kto chce należeć do danego ośrodka zdrowia bez względu na to, czy wcześniej miał już założoną kartę!

Kadra Centrum Medycznego „Zdrowie” od lat zapewnia swoim pacjentom opiekę zdrowotną na najwyższym poziomie, a w tym:

  • kompleksową opiekę lekarską świadczoną przez najlepszych specjalistów,
  • wizyty umawiane na konkretną godzinę, bez zbędnego czekania w kolejce,
  • zawsze 15 minut dla pacjenta,
  • doskonałą jakość obsługi

 

Podstawowa opieka zdrowotna w ramach NFZ:

- Lekarz internista

- Lekarz Pediatra

- Lekarz Medycyny rodzinnej

- Badania Diagnostyczne

- Pielęgniarka Środowiskowa

 

Przychodnia w Masłowie:
Jana Pawła II 3
26-001 Masłów

godziny otwarcia: 8-18

Przychodnia w Mąchocicach:
Mąchocice Kapitulne 68

godziny otwarcia: 8-18

Zachęcamy do odwiedzin głównej siedziby Centrum Medycznego „Zdrowie” w Kielcach, przy ul. Karczówkowskiej 45. W ofercie znajdą Państwo szeroki wybór świadczeń w ramach NFZ, wysokiej jakości konsultacje prywatne, punkt sprzedaży najlepszych na rynku suplementów diety, nowy klub fitness „36 minut” oraz wiele więcej. Szersze informacje na stronie internetowej www.zdrowiekielce.com

ZAPRASZAMY!

 
Problem na zalewie w Ciekotach!?
Wpisany przez Redakcja   
piątek, 12 lipca 2019 14:32

Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich szykuje się do sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym przeciwko decyzji Wójta Gminy Masłów Tomasza Lato. Władze Gminy Masłów zabraniają mieszkańcom korzystania ze środków pływających i kąpieli na terenie zalewu w Ciekotach - taka informacja znalazła się na tablicach informacyjnych (przyp. red.: tablica nie zawiera przepisów prawnych). Wójt dopuszcza tylko wędkowanie członkom Gminnego Klubu Wędkarskiego. Stowarzyszenie RIO zadało pytanie sekretarzowi gminy Masłów, co jest podstawą ustanowienia takiego zakazu, czyli np. wypłynięcia z dzieckiem na pontonie. Pan Sekretarz poinformował, iż mimo rozmów z wieloma osobami, w tym z biurem konserwatora zabytków, nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. W związku z tym nadajemy bieg sprawie składając wniosek formalny o podanie podstawy prawnej zakazującej korzystania z zalewu w celach rekreacyjnych.


 
RIO interweniuje w sprawie chodnika w Dąbrowie
Wpisany przez Redakcja   
wtorek, 26 lutego 2019 22:26

Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich podejmuje interwencje w imieniu mieszkańców sołectwa Dąbrowa w sprawie sposobu remontu chodnika. Przypomnijmy, że chodnik ten był już wiele razy naprawiany, niestety mieszkańcy nie mogą się doczekać remontu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Stowarzyszenie wystosowało również pytania do Wójta gminy Masłów w kontekście należytego nadzoru na remontami, które są finansowane ze środków publicznych.
Jednocześnie stowarzyszenie RIO zachęca do poruszenia za ich pośrednictwem różnych spraw służących poprawie życia mieszkańców i budowie społeczeństwa obywatelskiego.

 

Szczegóły na profilu FB Stowarzyszenia

 
Odśnieżanie chodników
Wpisany przez Redakcja   
środa, 09 stycznia 2019 20:04

Jeden z czytelników naszego portalu zwraca się z interwencją w sprawie odśnieżania chodników:

"Ja wiem, że jest RODO, ale bardzo bym prosił o podanie namiarów na tego "fachowca", który odśnieża traktorkiem chodniki w np. Woli Kopcowej. Chodzi o to bym go przez przypadek, kiedyś tam, nie zatrudnił  w swojej firmie. To co ten "spec" uczynił nam na chodnikach woła o pomstę do nieba. Mam nadzieję, że wójt ruszy się zza biurka i popatrzy, jeszcze raz popatrzy i przetrze oczy ze zdumienia i na koniec podrze faktury wystawione przez firmę odpowiedzialną za zimowe utrzymanie chodników w gminie.
W dniu 9.01.2019 o godzinie 16:00 udałem się piechotą z Woli Kopcowej do Spara po zakupy i dwa razy na tym "odśnieżonym" chodniku zaliczyłem glebę a wyjątkowo byłem trzeźwy jak niemowlę. Brodziłem w brei pod którą był lód - widać było co prawda ślad traktora i tylko ten ślad; śladu zgarniania nie było niestety."
 
2x drożej za odbiór śmieci
Wpisany przez Redakcja   
środa, 09 stycznia 2019 14:36

Radni na ostatniej sesji w 2018r. większością głosów zdecydowali o podwyżce opłat z kwoty 5 zł na 10 zł  (do pięciu osób w rodzinie) z uwzględnieniem ulg dla rodzin: od 6 do 8 osób (4 zł na kolejne osoby) od 9 osób w górę (po 2 zł od osoby). Przykładowo rodzina dziesięcioosobowa zapłaci za odbiór śmieci 66 zł. Stawki zostały przyjęte przez radnych po burzliwych dyskusjach, które odbywały się na komisjach Rady Gminy.

Szczegóły: Ostatni raz w tym roku obradowała Rada Gminy

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2019r.

 
Tomasz Lato Wójtem Gminy Masłów
Wpisany przez Redakcja   
poniedziałek, 22 października 2018 08:09

Wg nieoficjalnych jeszcze wyników Tomasz Lato został wybrany na Wójta Gminy Masłów na kolejne 5 lat. W kampanii wyborczej startował z KWW Razem dla Gminy Masłów i konkurował z Martą Łysak  z KWW Przyjazna Gmina Masłów.

Wg portalu Echodnia.eu  https://echodnia.eu/swietokrzyskie/wyniki-wyborow-samorzadowych-2018-na-wojta-gminy-maslow-wygrywa-tomasz-lato/ar/13585804

Tomasz Lato,  - 73,5%, 3843 głosy głosów; Marta Joanna Łysak- 26,5%, 1385 głosów;

Okręg 3 Część sołectwa: Dąbrowa od 1 do 108, ul. Szybowcowa od 15 do końca nieparzyste - mandat radnego zdobył Stanisław Doleziński z Razem dla gminy Masłów. Stanisław Doleziński - 200 głosów; KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY MASŁÓW, Jan Sylwester Kamiński - 110 głosów; KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Okręg 4 Część sołectwa: Dąbrowa od 316 do końca, Dąbrowa-Osiedle - mandat zdobył Ryszard Filipowicz z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Michał Stanisław Łakomiec - 76 głosów; KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA MASŁÓW, Piotr Ryszard Dachowski - 65 głosów; KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY MASŁÓW, Ryszard Jan Filipowicz - 88 głosów; KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Okręg 5 Sołectwa: Dolina Marczakowa, Wiśniówka- mandat zdobył Janusz Obara,Razem dla gminy Masłów. Marta Barbara Król - 43 głosy KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA MASŁÓW, Janusz Obara - 234 głosy KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY MASŁÓW, Jakub Dawid Sikora - 160 głosów; KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MASŁÓW NASZA GMINA

Okręg 8 Sołectwo Masłów Drugi - radnym został Zenon Pedrycz z Prawa i Sprawiedliwości, Wojciech Marcin Piwko - 164 głosy KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY MASŁÓW, Wioletta Cecylia Moskal - 94 głosy KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY, Zenon Adam Pedrycz - 212 głosów. KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Okręg 12 Część sołectwa: Mąchocice Kapitulne ulice: Dolna, Nad Lubrzanką - mandat zdobył Ryszard Szymczuch, Razem dla gminy Masłów. Monika Jaros - 115 głosów; KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA MASŁÓW, Ryszard Piotr Szymczuch - 208 głosów KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY MASŁÓW, Zbigniew Marian Bujak - 53 głosy; KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MĄCHOCIC DOLNYCH

Okręg 13 Część sołectwa: Mąchocice Kapitulne, ulice: Amelii, Bogdana Kosińskiego, Górna, Górska, Łysogórska, Szkolna, Św. Floriana, Widokowa parzyste, Wielkiego Kamienia - mandat zdobył Mateusz Fąfara z komitetu Kapitalne Mąchocice. Jerzy Tadeusz Chojnacki - 26 głosów; KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA MASŁÓW, Mirosław Andrzej Januchta - 96 głosów; KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY MASŁÓW, Mateusz Jan Fąfara - 168 głosów; KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAPITALNE MĄCHOCICE

Okręg 14 Część sołectwa: Wola Kopcowa ulice: Antoniego Lenartowicza, Bukowa, Cicha, Dębowa, Dojazdowa, Graniczna parzyste, Jaśminowa, Kielecka od 1 - 9, Kopcówki, Leśna, Letniskowa, Podmasłowie 1, parzyste 2 - 10, Różana, Sosnowa, Spokojna, Stefana Żeromskiego, Wspólna - mandat zdobył Andrzej Pedrycz, Razem dla gminy Masłów. Bogusław Krukowski - 108 głosów; KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA MASŁÓW, Andrzej Pedrycz - 204 głosy; KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY MASŁÓW, Wiktor Domański - 58 głosów; KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Okręg 15 Część sołectwa: Wola Kopcowa, ulice: Jeziorkowa, Kielecka od 10 do końca, Podmasłowie nieparzyste od 3 do końca, parzyste od 12 do końca, Polna, Świętokrzyska - mandat zdobył Marek Dudzik, Razem dla gminy Masłów. Jan Adam Niechaj - 24 głosy KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA MASŁÓW, Marek Łukasz Dudzik - 171 głosów KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY MASŁÓW, Teodora Jagiełło - 156 głosów KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY

Nieoficjalny skład Rady Gminy Masłów

1. Wojciech Haba Komitet Wyborczy Wyborców Kapitalne Mąchocice - 245 głosów
2. Tomasz Ksel Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Gmina Masłów - 181 głosów
3. Stanisław Doleziński Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy - Masłów - 200 głosów

4. Ryszard Filipowicz Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 88 głosów
5. Janusz Obara Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy Masłów - 234 głosy
6. Bernarda Komorowska Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Gmina Masłów - 140 głosów
7. Artur Lis Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy Masłów - 191 głosów
8. Zenon Pedrycz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 211 głosów
9. Andrzej Kułak Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy Masłów - 139 głosów
10. Małgorzata Kozubek Komitet Wyborczy Wyborców Parcela - 153 głosy
11. Piotr Zegadło Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy Masłów - 175 głosów
12. Ryszard Szymczuch Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy Masłów - 208 głosów
13. Mateusz Fąfara Komitet Wyborczy Wyborców Kapitalne Mąchocice - 168 głosów
14. Andrzej Pedrycz Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy Masłów - 204 głosy
15. Marek Dudzik Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy Masłów - 171 głosów

 

Gratulujemy Panu Tomaszowi Lato oraz nowowybranym radnym!

 
Terminy spotkań z kandydatami na Wójta
Wpisany przez Redakcja   
środa, 10 października 2018 11:21

Do redakcji dotarła informacja z harmonogramem spotkań kandydatki na Wójta Gminy Masłów, Panią Martą Łysak. W związku z licznymi komentarzami, zamieszczamy terminy w poszczególnych sołectwach. Czekamy również na informację od kandydata Pana Tomasza Lato. Na tablicach sołeckich w Woli Kopcowej zamieszczono ogłoszenia, że jedno ze spotkań z p. Lato odbędzie się dzisiaj 10.10.2018 o godz. 19.00 w siedzibie OSP Wola Kopcowa.

Najbliższe spotkanie z p. Łysak odbędzie się również dzisiaj 10.10.2018 o godz. 18.00 w Świetlicy Samorządowej w Dolinie Marczakowej.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 30

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: