Wiadomości
Czy w Urzędzie Gminy złamano prawo!?
Wpisany przez Redakcja   
wtorek, 14 stycznia 2020 23:01

Według informacji przekazanych przez jednego z mieszkańców gminy, wynika, że Urząd Gminy Masłów naruszył przepisy prawa ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie udostępnienia niektórych danych Radnych i Sołtysów gminy, które podlegają ochronie.

W ramach odpowiedzi na wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej, masłowscy urzędnicy udostępnili zbyt dużo danych podlegających ochronie, chodzi przede wszystkim o numer PESEL. Na próżno były starania sekretarza aby "odkręcić" sprawę, niestety "mleko się rozlało". Uzyskana informacja publiczna został przekazana dalej i próby odzyskania oryginałów przekazanych dokumentów na nic by się zdały. Nastąpił "wyciek" danych, który narusza przepisy ustawy. W związku z powyższym Urząd w Masłowie nie miał wyjścia i musiał zgłosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych incydent naruszenia. Jednocześnie osoby, których dane zostały udostępnione, zostały poinformowane o tym fakcie. Wójt zapowiedział konsekwencje służbowe wobec pracowników, ale należy pamiętać, że to przede wszystkim On, jako kierownik jednostki odpowiada za ochronę przetwarzanych danych osobowych. W związku z czym czekamy jakie konsekwencje będą wyciągnięte przez UODO w stosunku do Urzędu Gminy i jego Kierownika.

Szczegóły: http://rio.org.pl/maslow/w-maslowie-udostepnili-dane-osobowe-radnych-i-soltysow/

 
Gmina coraz mniej przyjazna!
Wpisany przez Redakcja   
niedziela, 12 stycznia 2020 13:00

W ostatnim czasie coraz mniej pozytywnych relacji między władzami Gminy a mieszkańcami. Zarówno Radni jak i Wójt Gminy szukają sposobów aby być jak najdalej od swoich "wyborców"
Po ostatnich wydarzeniach związanych ze zmianą statutu Gminy, przyjęciem petycji mieszkańców i w ślad za tym nie procedowanie jej dalej, przyszedł czas na unikanie konsultacji społecznych
w postaci zebrań wiejskich. Władze gminy postanowiły wykorzystać przyjętą w dniu 1 sierpnia 2019 r. nową uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Masłów. Czytamy w niej m.in., że
"...§ 4. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach:
1) zbierania opinii lub uwag mieszkańców w zakreślonym terminie, po uprzedniej publikacji projektu uchwały
lub opisu sprawy stanowiącej przedmiot konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej gminy Masłów;
2) udostępnienia mieszkańcom ankiet na stronie internetowej gminy Masłów oraz w siedzibie Urzędu Gminy,
po uprzedniej publikacji projektu uchwały lub opisu sprawy stanowiącej przedmiot konsultacji
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy Masłów oraz informacji o miejscu
i terminie pobrania ankiet, formie wypełnienia oraz miejscu i terminie złożenia ankiet;
3) spotkań konsultacyjnych zwoływanych w poszczególnych sołectwach, których przebieg będzie
dokumentowany na piśmie w formie protokołu.
§ 5. 1. Przedmiot, zasięg, formę, terminy rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz dane i adres
pracownika lub komórkę organizacyjna Urzędu Gminy do której mieszkańcy kierują opinie lub uwagi określa
Wójt Gminy w zarządzeniu w sprawie przeprowadzeniu konsultacji
."

I tak, czytamy, że w 2020r. Wójt nie będzie organizował Zebrań Wiejskich w tak ważnych sprawach dla sołectwa jak konsultacje w sprawie nadawania nazw ulicom w ich obszarach zamieszkania. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno takie zebrania były organizowane np. w Domaszowicach czy Woli Kopcowej. Okazuje się, że łatwiej udostępnić mieszkańcom sołectwa tylko ankietę przez 7 dni na stronie internetowej niż spotykać się z nimi i być narażonym na niewygodne pytania. W ostatnim czasie pisaliśmy, że zarówno Wójt jak sołtysi i radni niektórych wsi boją się konfrontacji z mieszkańcami.

Nie lepiej jest również ze współpracą samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi, czytamy w artykule "Organizacje pozarządowe – partner czy problem dla samorządów powiatu kieleckiego?". Wynika z niego, że Gmina Masłów była jedną z ostatnich, która odpowiedziała na ankietę 12 pytań w ramach przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich w grudniu 2019r. analizy współpracy samorządów powiatu kieleckiego z organizacjami pozarządowymi. Na pytanie "5.Czy organizacje samorządowe mogą korzystać z pomieszczeń należących do organów administracji publicznej w celu prowadzenia swojej działalności statutowej? Jeśli tak, prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy korzystanie z pomieszczeń jest odpłatne, jakie stawki są stosowane przy udostępnianiu/wynajmowaniu obiektów oraz czy stawki te są jednakowe dla wszystkich organizacji."
Ten punkt sprawił najwięcej problemów samorządom. W większości przypadków korzystanie jest bezpłatne, a problemy z odpowiedzią miały samorządy w których opłaty obowiązują.

Pozytywnym przykładem jest gmina Sitkówka Nowiny, gdzie powstał budynek wyłącznie dla organizacji pozarządowych. Taki budynek powstał również w gminie Masłów, ale niestety szybko zmienił swoje przeznaczenie jak tylko minął okres trwałości projektu. Urząd Gminy Masłów nie odpowiedział na to pytanie, RIO otrzymało tylko informację, że użytkowanie odbywa się na podstawie ważnie zawartych umów, a warunki regulowane są właśnie w tych umowach. W tym przypadku Stowarzyszenie podjęło się szczegółowej analizy. O wynikach poinformujemy w kolejnym artykule, który również może być ciekawy (m.in. okazuje się, że są lepsze i gorsze organizacje, jedne muszą płacić, inne nie, jedne mogą mieć siedziby budynkach samorządowych bez umowy, inne zostały "wyproszone"...).

Z zebranych danych może wynikać, iż samorządy cenią sobie bardziej współpracę w zakresie kultury, turystyki, sportu i w tym zakresie gotowe są współfinansować organizacje pozarządowe.
Przykładem ukierunkowania mogą być tu gminy Masłów oraz Nowa Słupia. W przypadku Masłowa jak podaje GUS w 2019 odbyło się 91 imprez z zakresu kultury i sportu, a w Nowej Słupi, aż 299 imprez tego typu. Jednocześnie w tych gminach oraz wielu innych nie konsultowane są projekty aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, nie funkcjonuje zespół doradczy i inicjatywny, składający się z przedstawicieli sektora pozarządowego i administracji publicznej.
Ostatnio w komentarzach czytamy również, że nie najlepiej układa się współpraca z dominującymi organizacjami na terenie sołectw jakimi są Ochotnicze Straże Pożarne. Okazuje się, że równiez tutaj składane były wielokrotnie obietnice władz bez pokrycia w rzeczywistości. To samo było z ostatnio przyjętym budżetem gminy na 2020r.

Okazuje się, że to nie jedyne problemy Gminy Masłów, w ostatnim czasie toczą się również postępowania wynikające ze skarg mieszkańców, m.in. przegrana w sądzie administracyjnym

Przypominamy również, że trwa anonimowa ankieta dot. oceny prac Wójta oraz Radnych Gminy Masłów, tu również jak na razie nie widać aby mieszkańcy zdecydowanie pozytywnie oceniali działania swoich wybrańców.


 
Oceniamy Wójta i Radnych Gminy Masłów
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 02 stycznia 2020 18:53

Ankieta jest anonimowa

 
Radni kpią z mieszkańców!?
Wpisany przez Redakcja   
sobota, 28 grudnia 2019 19:51

Wracamy do sprawy zmiany Statutu Rady Gminy a raczej tego, że niektórzy Radni za nic mają prawo?

Przypomnijmy:
Po ostatnich wydarzeniach związanych z tym, że Radni nie chcieli dopuścić aby mieszkańcy gminy, Sołtysi oraz osoby przychodzące na sesje rady gminy jako goście mogli zabierać głos i zadawać pytania w sprawach różnych, część Radnych widzi potrzebę godnego reprezentowania swojej grupy wyborców. W związku z tym postanowili sprzeciwić  się projektowi uchwały Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy głosując przeciw. Dzięki temu jest nadzieja, że wkrótce do Statutu Rady Gminy wróci punkt "Sprawy inne"...

Sprawie czujnie przygląda się Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich, które wielokrotnie podejmowało się próby przywrócenia możliwości zadawania pytań w istotnych dla mieszkańców sprawach na koniec Sesji Rady Gminy Masłów. We wrześniu 2019 została złożona do Rady Gminy Masłów petycja o dodanie do Statutu Gminy Masłów punktu 5) sprawy różne, wolne wnioski, zapytania mieszkańców.

Część Radnych procedując petycję była zapewne przekonana, iż zostanie ona odrzucona. Zostało nawet przygotowane obszerne uzasadnienie w którym można było przeczytać, iż petycja nie zasługuje na uwzględnienie.

Ku zaskoczeniu części Rady, Radni podczas sesji 24 października 2019 odrzucili uzasadnienie uznające petycję za bezzasadną, co może wskazywać na przyjęcie petycji.

Problem w tym, iż ustawodawca wskazał 3 miesięczny termin na załatwienie petycji, czyli jej uwzględnienie lub odrzucenie.
W grudniu Stowarzyszenie RIO zaczęło dopytywać Sekretarza Gminy Masłów, Przewodniczącego Rady Gminy Masłów, Przewodniczącego Komisji Statutowej Pana Andrzeja Kułaka co się dzieje z wprowadzeniem przepisów do Statutu. Padało wiele odpowiedzi, że nie wiadomo co naprawdę się stało podczas głosowania, że obsługa prawna przygotowuje zmiany, czy wreszcie, że Przewodniczący nie wyznaczył posiedzenia.

W związku z brakiem możliwości otrzymania spójnej odpowiedzi 12.12.2019 Stowarzyszenie RIO wystosowało pytania do przewodniczącego komisji Statutowej Andrzeja Kułaka o następującej treści:

Przewodniczący Komisji Statutowej Pan Andrzej Kułak
Stowarzyszenie RIO na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP zwraca się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1.Jakie działania formalne zostały podjęte w zakresie dodania do Statutu Gminy Masłów punktów określonych w złożonej przez Stowarzyszenie RIO petycji kierowanej do Rady Gminy Masłów?
W naszym zainteresowaniu są działania podjęte od czasu głosowania nad petycją tj. 24.10.2019 do dnia odpowiedzi na wniosek
2.Czy w okresie od 24.10.2019 do dnia odpowiedzi na wniosek odbyły się obrady komisji statutowej, której Pan przewodniczy?
3.Czy istnieją przeszkody formalne lub prawne uniemożliwiające wyznaczenie terminu posiedzenia komisji statutowej?

Przewodniczący Andrzej Kułak nie podjął się odpowiedzi na zadane pytania, odpowiedzi udzielił Pan Sekretarz Zbigniew Zagdański, który między innymi informuje, iż:
- Komisja Statutowa nie ma obowiązku podjęcia działań uchwałodawczych w tej sprawie
- W związku z koniecznością uczestnictwa radnych w pracach innych Komisji związanych z uchwalaniem budżetu nie były zwoływane posiedzenia komisji ds zmian Statutu.

Jako Stowarzyszenie kolejny raz jesteśmy zaskoczeni tym stanem rzeczy, czemu samorząd lokalny tak traktuje oddolne inicjatywy służące każdemu mieszkańcowi gminy Masłów.

Pragniemy przypomnieć, iż tuż po objęciu władzy przez Wójta Tomasza Lato powstał dokument o nazwie Strategia Rozwoju Gminy Masłów na lata 2015 – 2025 oparty o ankietę przeprowadzoną wśród mieszkańców gminy Masłów.

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/maslow/5116.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/maslow/5115.pdf

Dokument zaczyna się od zdania:
Strategia Rozwoju Gminy Masłów jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu Gminy, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju,  w kompetencjach realizowanych przez jej władze.

Strategia dotycząca Urzędu Gminy Masłów:

Ankietowani jako konieczne do wprowadzenia zmiany/ usprawnienia pracy Urzędu Gminy wskazali (odpowiedzi ankietowanych):

- zmniejszenie uciążliwości załatwiania spraw w dni tygodnia inne niż poniedziałek,

- uruchomienie e-okienka podawczego, większa możliwość załatwiania spraw przez internet, w pytaniach do urzędu wprowadzić możliwość tzw. załącz plik,

- wprowadzenie innych godzin pracy oraz lepszej strony z dokumentami,

- konieczne większe zaangażowanie pracowników w interesy Gminy, Urzędu, zwiększenie poczucia kreatywności u pracowników, uelastycznienie w zakresie kontaktu z petentem, wprowadzenie poza korespondencją tradycyjną formy telefonicznej, email, skrócenie czasu oczekiwania na odpowiedzi na korespondencję, ukształtowanie w pracownikach empatycznego podejścia do klienta, konieczność „wyprostowania” błędów w naliczaniu podatku od nieruchomości,

- zmiana nastawienia na pro-mieszkaniec gminy; pro-klient a nie wróg,

- zwiększenie zdyscyplinowania pracowników,

- sprawy urzędowe nie powinny być załatwiane szybciej „po znajomości”,

- UG Masłów mógłby pełnić funkcję nadrzędną i centralizować część zadań jednostek samorządowych (częściowo tak funkcjonuje, jednak rola nadrzędna powinna być rozszerzona na więcej kwestii),

- wprowadzenie elektronicznej obsługi petenta, godziny pracy urzędu  oraz weryfikacja kompetencji pracowników, większy nacisk na poszukiwanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych na planowane inwestycje,

- załatwianie spraw przez internet,

- Znieść wszystkie regulacje, jakie są w gestii gminy. Pozwolić w jak największym zakresie działać obywatelom,

- zredukować zatrudnienie emerytów,

- zwiększenie możliwości funkcjonowania Urzędu Gminy po godz. 15.

Strategia dotycząca Rady Gminy Masłów:

Wśród ankietowanych dominowały odpowiedzi wskazujące na słabą i średnią jakość pracy Rady Gminy w Masłowie.

Jako główny problem spełniania potrzeb mieszkańców przez ww. podmioty ankietowani wskazali bezradność tych instytucji, długi okres oczekiwania załatwiania sprawy, mały kontakt radnych z mieszkańcami, patrzenie wyłącznie przez pryzmat własnych potrzeb, brak reakcji na zgłaszane potrzeby mieszkańców.

Źródło: rio.org.pl

 
Budżet Gminy na 2020r. przyjęty, na razie bez oszczędności!
Wpisany przez Redakcja   
piątek, 27 grudnia 2019 13:30

Jeszcze niedawno Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato w swoim wystąpieniu w Telewizji Świętokrzyskiej obiecywał szukać oszczędności, a skończyło się jak zawsze na obietnicach.

fot. mat.: Telewizja Świętokrzyska


Jak twierdzą niektórzy radni ale również i Pan Wójt budżet na 2020r. jest trudny. Padła kolejna obietnica, że w trakcie nowego roku będzie szukał oszczędności, natomiast na tą chwilę nic konkretnego pod tym kątem w nowym budżecie się nie pojawiło.

Już wcześniej Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich zwróciło się do Wójta Tomasza Lato z pytaniami:

1.Jakie ograniczenia w wydatkach zostały wprowadzone przez Wójta Gminy Masłów w 2020r? RIO prosi o wyszczególnienie celu oraz kwoty.
2.Czy Wójt Gminy Masłów wydał wytyczne pisemne do poszczególnych jednostek samorządu wskazując konieczność ograniczeń kosztów precyzując cel oraz kwotę? (dot.2020r.)

3.Czy istnieje dokument (analiza finansowa), który wskazywałby jakie oszczędności kwotowe należy wprowadzić w celu uzyskania założonego wyniku budżetowego gminy? (dot.2020r.)

4.Jakie kwoty oszczędności (rok do roku) zostały przyjęte do budżetu Gminy Masłów 2020r.?

Z odpowiedzi otrzymanej od Sekretarza Gminy Masłów wynika, że nie wydano pisemnych wytycznych dotyczących konieczności ograniczeń kosztów, brak jest dokumentów, które określałyby kwoty wymaganych oszczędności.

20 grudnia 2019 Roku Radni jednogłośnie przyjęli budżet uwzględniający zwiększenie obciążeń podatkowych w Gminie Masłów. Czy tylko takie plany ma nasza władza na łatanie budżetu? Okazuje się, że to nie koniec podwyżek. W czerwcu Gmina Masłów staje przed kolejnym przetargiem na odbiór śmieci, i zapowiada się, że ceny mogą znowu znacząco wzrosnąć. Dodatkowo mówi się o możliwości kolejnych podwyżek podatków w latach następnych.

Podczas Sesji Rady Gminy przedstawiciel Stowarzyszenia RIO nawiązał do wystąpienia telewizyjnego Wójta zadając pytanie, jakie oszczędności Wójt miał na myśli. Czy chodzi o podwyższanie podatków mieszkańcom? Czy też będzie to działało w dwie strony, czyli samorząd też zaciśnie pasa? Niczym adwokat Wójta Gminy, wyrwał się do odpowiedzi Przewodniczący Rady Piotr Zegadło, który poinformował, iż na pewno w tej chwili takiej informacji Pan Wójt nie ma. Jednak udało się odezwać również Panu Wójtowi, który widzi w przyszłości oszczędności w budżecie, ale na tą chwilę nie chce deklarować żadnych kwot.

Rozgoryczenia nie kryją również sołtysi, którzy nielicznie zaczynają przychodzić na sesje. Twierdzą, że odkąd odebrano im prawo głosu to nie widzą sensu siedzieć tylko i słuchać, no chyba, że jest się sołyso-radnym.

A w komentarzach:
"Odbieranie głosu mieszkańcom może przypominać działania rządu. Mamy tylko płacić podatki i milczeć chyba. Budżet nie jest z gumy. To nie znaczy jednak, że nie ma możliwości zyskania dodatkowych pieniędzy do budżetu. Wójt jak ognia unika sprawy inwentaryzacji gruntów i budynków w gminie. Coś kiedyś obiecał i nie wydaje mi się by dotrzymał słowa. Myślę, że jest tu wiele pieniędzy do odzyskania. Można chyba więc powiedzieć, że może nie zależeć mu na większym budżecie a tylko na własnym wizerunku. Tłumaczenie więc, że brakuje pieniędzy może być mydleniem oczu. Wystarczy chcieć. Więcej pieniędzy to więcej inwestycji. Dlaczego więc Wójt może nie chcieć mieć więcej pieniędzy w budżecie?"

Temat inwentaryzacji gruntów i budynków również poruszył przedstawiciel RIO, ale niestety skończyło się jak zawsze na tym, że jest to zadanie Starostwa. Tylko od 5 lat pozostaje otwarte pytanie, czy Pan Wójt chce zwiększyć dochody budżetu czy unika tematu aby nie narazić się niektórym podatnikom. Przecież od dawna Pan Wójt chwali się bardzo dobrą współpracą zarówno ze Starostą Kieleckim jak i całym starostwem. Dlaczego nie mogą się w tej sprawie dogadać? A może należy udzielić pomocy publicznej dla Powiatu Kieleckiego tak aby  Gmina w przyszłości mogła uzyskać wyższe dochody. Po co podnosić co roku podatki jeśli wystarczy wyprostować sprawę gruntów i budynków a wtedy szacuje się, że budżet może wzrosnąć nawet o 400 tys. zł.

 
"Ścieżka rowerowa..." wg Urzędników
Wpisany przez Redakcja   
poniedziałek, 16 grudnia 2019 08:38

Nie milkną negatywne  komentarze pod adresem "ścieżki rowerowej" w przełomie Lubrzanki.

W dniu wczorajszym doszło do groźnie wyglądającego wypadku na nowej ścieżce rowerowej w Mąchocicach Kapitulnych. Ścieżka miała być okoliczną wizytówką gminy, jednak już na początkowym etapie zgłaszano do niej liczne zastrzeżenia. Robiło to Stowarzyszenie RIO, Kielecka Masa Krytyczna, a także miejscowy Radny i Sołtys. Gmina odpowiadała, że podejmowane działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa.


Na szczęście w dniu dzisiejszym na pechowym odcinku nie poruszał się żaden rowerzysta.

https://www.facebook.com/StowarzyszenieRIO/photos/pcb.2545733835703440/2546147658995391/?type=3&theater

 


Przypomnijmy, że

"..... Gmina Masłów otrzymała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 1 572 500,00 zł.  Inwestycja ma za zadanie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych oraz zwiększenie liczby osób korzystających z dróg rowerowych. Współfinansowana jest z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

Ścieżka o nawierzchni bitumicznej będzie miała szerokość 2 metrów.  Oddzielona zostanie poboczem bitumicznym od drogi o szerokości 1 m.  Rowerzyści będą mogli wjechać na nią już przy skrzyżowaniu w Mąchocicach Kapitulnych. Pierwszy etap zakończy się w okolicach parkingu przy Ameliówce, a docelowo ścieżka poprowadzi do Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Dalej przebiegać ma do Wilkowa, a następnie połączyć się ze ścieżką w Świętej Katarzynie. W tym temacie Gmina Masłów podjęła już działania wspólnie z gminą Bodzentyn.

Budowa ścieżki została przesunięta w czasie realizacji o kilka miesięcy. To efekt problemów Wodociągów Kieleckich z poszukiwaniem wykonawcy kanalizacji północnej części Gminy Masłów, po tym jak z wykonania zrezygnowała firma wyłoniona w przetargu. Do rozpoczęcia prac przy ścieżce konieczne było położenie kanału kanalizacji, dopiero później mogły ruszyć kolejne etapy.

Obecnie w ramach budowy powstanie około 1.600 m (75% zadania), a reszta około 550 m zostanie wykonana po położeniu kanału przez Wodociągi Kieleckie. To kolejna inwestycja realizowana przez Gminę Masłów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF)....."

Źródło: http://www.maslow.pl/asp/_drukuj.asp?typ=13&menu=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=2121

Problem Wodociągów został przeniesiony na budżet gminy. Opóźnienia z wpuszczeniem wykonawcy ścieżki na plac budowy spowodowały straty dla firmy, które musiała Gmina Masłów dodatkowo pokryć z własnego budżetu.

Jeden z komentarzy już na etapie projektowania ścieżki:

"...Jakaś tragedia. Od razu po projekcie widać, że wcale nie chodzi o ułatwienie jazdy rowerzystom a po prostu ich wyrzucenie z jezdni, żeby nie przeszkadzali..."

https://www.facebook.com/maslow.gmina/posts/2351126398503515?__tn__=-R

To nie pierwsza inwestycja, która spotkała się z falą krytycznych komentarzy. Cykliści mocno narzekają również na jakość nawierzchni ścieżek, które powstały w ramach zagospodarowania zalewu w Cedzynie od strony Woli Kopcowej. Żwirek, którym zostały wysypane ciągi pieszo jezdne w żaden sposób nie został zabezpieczony, co spowodowało, że już w pierwszych dniach po deszczach zaczęły się pojawiać ubytki i wyrwy w nawierzchni. Warto zapytać, kto to nadzorował lub dopuścił do odbioru?

Najczęściej czytelnicy pytają dlaczego projekty inwestycji nie są konsultowane z mieszkańcami, samo pokazywanie projektu po fakcie nie pozwala na wprowadzenie zmian. Obawy budzi również powstający projekt "sali sportowej" przy Szkole Podstawowej w Woli Kopcowej, czy będzie to tylko mała salka dla dzieci, które mają lekcje WF jak w szkole w Brzezinkach, czy hala sportowa z której skorzystają wszyscy mieszkańcy? Żeby się nie okazało, że większość czasu stoi pusta, podobnie jak składowane od kilku lat ławki w starej remizie. Miały być zainstalowane na boisku sportowym, tylko nikt nie przemyślał, że najpierw trzeba naprawić i zagospodarować to boisko.

 
Mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce!?
Wpisany przez Redakcja   
sobota, 07 grudnia 2019 14:12

Po ostatnich wydarzeniach związanych z tym, że Radni nie chcieli dopuścić aby mieszkańcy gminy, Sołtysi oraz osoby przychodzące na sesje rady gminy jako goście mogli zabierać głos i zadawać pytania w sprawach różnych, część Radnych widzi potrzebę godnego reprezentowania swojej grupy wyborców. W związku z tym postanowili sprzeciwić  się projektowi uchwały Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy głosując przeciw. Dzięki temu jest nadzieja, że wkrótce do Statutu Rady Gminy wróci punkt "Sprawy inne".

Część mieszkańców nie czekając już na obietnice Wójta, pomoc Radnych czy sołtysów sama postanowiła interweniować w Urzędzie Gminy Masłów w sprawach, które są dla nich bardzo ważne a często pomijane lub odkładane w czasie przez urzędników. Dziwić może fakt, że niektórzy Radni, reprezentujący przecież mieszkańców wprost uciekają od odpowiedzialności, unikają trudnych tematów, obiecują zebrania, i np. od 3 lat nic nie robią w tym zakresie. W związku z tym rośnie świadomość społeczna, że trzeba dokładniej przyglądać się pracy Władz Gminy jak i Radnych. Zatem lawinowo wzrasta liczba różnych wniosków składanych przez samych mieszkańców lub organizacje społeczne do Urzędu Gminy.

Nie oznacza to, że wszystkich Radnych należy piętnować. Dobrym przykładem mogą być ostatnie zastrzeżenia niektórych Radnych co do opóźnień procedowania uchwał w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kolejnych sołectwach oraz ciągłego przesuwania terminów. Bezpośrednio pytają o wysokość naliczanych kar, Wójt odpowiada rozliczenie dopiero po przekazaniu dokumentacji.

 

 
Media społecznościowe w samorządach lokalnych
Wpisany przez Redakcja   
niedziela, 24 listopada 2019 20:51

Stowarzyszenie RIO w ślad za Watchdog Polska postanowiło sprawdzić w jaki sposób samorządy korzystają z mediów społecznościowych. Zapytanie zostało wysłane do UM Kielce, UG Masłów, UG Górno, UG Zagnańsk, UM Bodzentyn, UM Daleszyce, UM Morawica. Pytania dotyczyły między innymi tego, czy organ prowadzi profile społecznościowe, kto je prowadzi, jakie są koszty utrzymania, czy użytkownicy mają dostęp do regulaminów oraz czy samorządy blokują użytkowników i czy kasują komentarze.

Z analizy samorządowych profili społecznościowych wynika, iż raczej stanowią formę ogłoszeniową o działalności Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, czy też o wydarzeniach lokalnych. Niestety na profilach tych rzadko dochodzi do dyskusji z użytkownikami, a pytania kierowane w stronę urzędników często pozostają bez odpowiedzi. UG Masłów w jednym ze swoich wpisów wprost podaje , iż Facebook nie jest oficjalnym narzędziem do komunikacji z urzędem… Jest serwisem do dzielenia się wiadomościami i zdjęciami.

Taki stan rzeczy wpływa na to, iż mieszkańcy społeczności lokalnych raczej koncentrują swoją aktywność w grupach społecznościowych czy prowadzą szeroką dyskusję na profilach organizacji społecznych.

Z analizy udzielonych odpowiedzi wynika, iż wszystkie z zapytanych samorządów mają swój profil na Facebook-u, jedynie miasto Kielce dodatkowo korzysta z Instagrama i Twittera. W większości przypadków obsługą treści profili społecznościowych zajmują się pracownicy urzędów, jedynie w gminie Górno zajmuje się tym firma zewnętrzna, a gmina z tego tytułu ponosi koszty w wysokości 900zł brutto. Z otrzymanych informacji wynika również, iż najwięcej czasu na prowadzenie profilu społecznościowego poświęcają pracownicy urzędu w Daleszycach tj. ok 25h/miesięcznie.

Natomiast żaden z pytanych nie posiada regulaminu określającego zasady blokowania użytkowników lub  usuwania komentarzy, jedynie miasto Kielce po naszym wniosku poinformowało o podjęciu bezzwłocznych prac nad wdrożeniem w/w regulaminu.  Budujące jest natomiast to, iż w 2019r. żaden użytkownik nie został zablokowany na profilach społecznościowych w/w samorządów. Odnośnie usuwania komentarzy, miasto Kielce podało, iż w niewielkim zakresie usuwane są wpisy obraźliwe, a w gminie Górno w 2019r. zostało ukrytych 7 komentarzy z powodu mało merytorycznej treści. Gmina Masłów natomiast poinformowała, iż Facebook ani Youtube nie podają statystyk usuwanych komentarzy.

Stowarzyszenie RIO podsumowało również czas odpowiedzi na przesłany wniosek o udostępnienie informacji publicznej. W tym zakresie największe uznanie należy się gminie Bodzentyn, która odpowiedziała już po 3 dniach.  Trzy samorządy według nas udzieliły odpowiedzi po terminie, przy czym miasto Kielce wskazując błąd ludzki dwukrotnie przeprosiło za zaistniałą sytuację, gmina Górno oraz Morawica nie odniosły się do wskazania możliwości naruszenia terminu.

 
Uwaga! Radni chcą odebrać prawo głosu mieszkańcom?!
Wpisany przez Redakcja   
wtorek, 22 października 2019 20:18

‼️‼️‼️ Ważna informacja do mieszkańców Gminy Masłów ‼️‼️‼️

Wygląda na to, że zadawanie pytań przez mieszkańców, Sołtysów i inne osoby nie będzie możliwe!. 24.10.2019 Radni Gminy Masłów będą decydować, czy do Statutu Gminy Masłów zostaną wprowadzone zapisy umożliwiające Sołtysom, mieszkańcom oraz innym osobom zabieranie głosu podczas Sesji Rady Gminy.

Przypominamy, iż od lutego 2019 z porządku obrad zniknął punkt „Sprawy Inne” gdzie mieszkańcy, Sołtysi, organizacje pozarządowe mogły zadać pytanie w istotnych dla nich kwestiach.
Od ponad 10 lat w porządku obrad Rady Gminy Masłów znajdował się punkt umożliwiający zabieranie głosu przez w/w osoby. Wszak punkt ten raz nazywał się „Sprawy Inne” lub „Sprawy organizacyjne, komunikaty”, ale Przewodniczący Rady zawsze dopuszczał do głosu mieszkańców na zakończenie obrad.

Niestety, obecny Przewodniczący Rady Gminy podkreśla, iż można prowadzić dyskusje czy zadawać pytania związane wyłącznie z porządkiem sesji.
A że w porządku obrad nie ma już punktu „Sprawy Inne” do tego Przewodniczący już się nie odnosi.⁉️

Stowarzyszenie RIO 6 sierpnia wystosowało do Radnych projekt zmian umożliwiających zabieranie głosu przez osoby spoza Rady, prosząc jednocześnie Radnych o przesłanie opinii zwrotnej w tej sprawie.

Mimo, iż Radni otrzymali projekt zmian już następnego dnia, to nikt nie wyraził swojej opinii w sprawie proponowanych zmian.

Kolejnym krokiem było złożenie przez Stowarzyszenie RIO oficjalnej petycji dodającej do Statutu Gminy Masłów dwa punkty:
- że w porządku obrad znaleźć się ma punkt sprawy różne, wolne wnioski, zapytania mieszkańców
- że Przewodniczący w toku obrad udziela głosu osobom spoza Rady, wnoszącym o udzielenie głosu w sprawie będącej przedmiotem obrad w przypadku, gdy przedmiotowa sprawa pośrednio lub bezpośrednio dotyczy wnoszącego lub wnoszących. Z tym zastrzeżeniem, iż łączny czas wystąpienia jednej osoby nie może przekraczać 5 minut.

W dniu 7 października 2019 Komisja ds. petycji uznała, iż petycja nie zasługuje na uwzględnienie.

Przeciwnym wprowadzeniu punktu umożliwiającego zadawanie pytań mieszkańcom był:
- Przewodniczący Komisji Marek Dudzik
- Radny Stanisław Doleziński


Nie głosował:
-Radny Wojciech Haba

Mimo, że petycja nie została jeszcze przegłosowana przez Radę Gminy Masłów na stronie BIP Urzędu Gminy pojawił się projekt negujący petycję waz z obszernym uzasadnieniem.
Można w nim przeczytać:
- brak jest przesłanek do wprowadzenia postulowanych zmian
- jeśli mieszkańcy chcą poruszyć jakiś temat mogą skorzystać ze złożenia petycji lub skargi
- jeśli mieszkańcy chcą poruszyć jakiś temat mogą uczestniczyć w konsultacjach

I najważniejsze co zawiera projekt Radnych:
„Sprawy …, które wymagają rozpatrzenia prędzej czy później znajdą się w porządku obrad ustalonym przez Przewodniczącego Rady Gminy.”

http://maslow.esesja.pl/…/6…/petycja_uzasadnienie_570363.pdf
http://maslow.esesja.pl/zalacz…/…/petycja_projekt_567416.pdf

Tak brzmi uzasadnienie Radnych w tej sprawie.

Dla wyjaśnienia w przypadku petycji organ ma czas do 3 miesięcy na załatwienie sprawy, w przypadku skargi organ ma czas miesiąc na załatwienie sprawy, a ostatnie konsultacje społeczne odbyły się w gminie Masłów 2019.02.05.

Należy dodatkowo podkreślić, że aby złożyć skargę czy petycję obywatel musi mieć chociaż minimum wiedzy dotyczącej kodeksu postępowania administracyjnego oraz wymagane jest podjęcie działań formalnych.
Jednak tylko na te formalne możliwości zgłaszania spraw powołują się Radni, nie zaś na najprostszą z możliwych dla mieszkańców form jaką jest zadanie pytania.
Dodatkowo Radni w projekcie wskazują, iż w petycji znajdują się zapisy które mają rzekomo pozbawić Wójta prawa głosu. Informacje te są nieprawdziwe, a petycja uwzględnia wyłącznie dodanie możliwości zabierania głosu przez obywateli.

Nie udało nam się odszukać żadnego samorządu, w którym obywatele zostaliby pozbawieni możliwości zadania pytania.

Wiele samorządów natomiast daje taką możliwość wprowadzając precyzyjne regulacje, dla przykładu:
1.Gmina Zagnańsk: Występuje punkt „Sprawy różne / Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy.”
2.Miasto Bodzentyn: Występuje punkt „ Wolne wnioski i zapytania”
3.Gmina Sitkówka Nowiny : Występuje punkt: „Wolne wnioski i informacje, sprawy różne”
4.Gmina Chęciny: Występuje punkt „ Sprawy różne - wnioski i zapytania”
5.Miasto Kielce: Występuje punkt „Sprawy różne i wolne wnioski”
6.Miasto Jędrzejów: Występuje punkt „ Sprawy różne”
7.Miasto Daleszyce: Występuje punkt „Zapytania i sprawy różne”

Zastanawiający jest również rozdźwięk w tej sprawie. Z jednej strony Radni w uzasadnieniu powołują się na przepisy prawa, podają, iż „W tym stanie rzeczy, przedmiotem sesji nie mogą być „sprawy różne”, „wolne wnioski”, „czy zapytania mieszkańców” zgłaszanie na sesji nie objęte porządkiem obrad.
Natomiast Sekretarz Gminy Masłów udzielając Stowarzyszeniu RIO odpowiedzi podał, że przepisy prawa takie jak uchwała, ustawa lub statut nie uniemożliwiają dodania takiego punktu do porządku obrad.

Zwracamy się do mieszkańców Gminy Masłów: Dzwońcie, pytajcie Radnych ze swoich okręgów co jest powodem takiego działania.

Poniżej lista Radnych, którzy zasiadają obecnie w Radzie Gminy Masłów:
Piotr Zegadło
Marek Dudzik
Wojciech Haba
Mateusz Fąfara
Ryszard Filipowicz
Ryszard Szymczuch
Malgorzata Kozubek
Bernarda Komorowska
Andrzej Kułak
Artur Lis
Zenon Pedrycz
Tomasz Ksel
Obara Janusz
Andrzej Pedrycz
Stanisław Doleziński

Źródło: Stowarzyszenie RIO

 
Centrum Medyczne "Zdrowie" od 01.08.2019 w Gminie Masłów
Wpisany przez Redakcja   
czwartek, 01 sierpnia 2019 12:25

Od 1 sierpnia świadczeniem usług medycznych na terenie Gminy Masłów zajmuje się Centrum Medyczne „Zdrowie”.

Od 1 sierpnia 2019 r. w ramach umowy podpisanej 11 lipca,  świadczeniem usług medycznych na terenie Gminy Masłów zajmuje się Centrum Medyczne „Zdrowie”, które swoje działania rozpoczyna w przychodniach w Masłowie oraz Mąchocicach Kapitulnych.

Mieszkańcy gminy już teraz składać mogą nowe deklaracje związane z wyborem ośrodka w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w jednym z dwóch punktów: w Masłowie oraz Mąchocicach Kapitulnych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-18, przy wypełnieniu deklaracji pomogą pracownicy Centrum Medycznego „Zdrowie".

Deklarację musi złożyć każdy kto chce należeć do danego ośrodka zdrowia bez względu na to, czy wcześniej miał już założoną kartę!

Kadra Centrum Medycznego „Zdrowie” od lat zapewnia swoim pacjentom opiekę zdrowotną na najwyższym poziomie, a w tym:

  • kompleksową opiekę lekarską świadczoną przez najlepszych specjalistów,
  • wizyty umawiane na konkretną godzinę, bez zbędnego czekania w kolejce,
  • zawsze 15 minut dla pacjenta,
  • doskonałą jakość obsługi

 

Podstawowa opieka zdrowotna w ramach NFZ:

- Lekarz internista

- Lekarz Pediatra

- Lekarz Medycyny rodzinnej

- Badania Diagnostyczne

- Pielęgniarka Środowiskowa

 

Przychodnia w Masłowie:
Jana Pawła II 3
26-001 Masłów

godziny otwarcia: 8-18

Przychodnia w Mąchocicach:
Mąchocice Kapitulne 68

godziny otwarcia: 8-18

Zachęcamy do odwiedzin głównej siedziby Centrum Medycznego „Zdrowie” w Kielcach, przy ul. Karczówkowskiej 45. W ofercie znajdą Państwo szeroki wybór świadczeń w ramach NFZ, wysokiej jakości konsultacje prywatne, punkt sprzedaży najlepszych na rynku suplementów diety, nowy klub fitness „36 minut” oraz wiele więcej. Szersze informacje na stronie internetowej www.zdrowiekielce.com

ZAPRASZAMY!

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 30

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: