Masłów Pierwszy

 

 

Liczba mieszkańców: 1725
Sołtys: Małgorzata Kozubek

 

 

 

Masłów Pierwszy znajduje się w centralnej części gminy.  Swoją siedzibę ma tu Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek pomocy Społecznej czy Posterunek Policji. Znajduje się tu także lotnisko sportowe wraz z siedzibą Aeroklubu Kielce, na którym w czerwcu 1991 roku mszę świętą odprawił Ojciec Święty Jan Paweł II.

Znajduje się tu kościół pw. Przemienienia Pańskiego wybudowany w latach 1927-1937, na miejscu drewnianego kościoła z 1835 roku. Świątynię zdobi monumentalny ołtarz oraz stacje drogi krzyżowej wykonane przez Józefa Gosławskiego. Obok kościoła zamieszczono obelisk upamiętniający pobyt Jana Pawła II na ziemi masłowskiej. Kolejna tablica upamiętniająca to ważne wydarzenie znajduje się na placu przy wjeździe na lotnisko. Jan Paweł II jest także patronem Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) im. Jana Pawła II. Na skraju wsi znajduje się dwór Maleckich.

 

 

 

Z przeszłości...


Protokół badawczy o stanie i powinnościach wsi Masłów z 1826 r. tak opisuje granice Masłowa. Od wschodu graniczył ze „...wsią do Kapituły należącą Mąchocicami zwaną", od południa z Wolą Kopcową, od zachodu z Dąbrową, od północy natomiast „...ze wsiami do ekonomii samsonowskiej należącymi Zagnańskiem i Łączną...". Początki dzisiejszego Masłowa trudno określić z racji braku pisanych dokumentów historycznych. Nie prowadzono również w tym regionie badań archeologicznych. Wiemy jednak o istnieniu przed 1171 rokiem Mąchocic i Domaszowic oraz Radlina i Krajna stąd duże prawdopodobieństwo istnienia już w XII wieku osady Masłów. W XIII wieku okolice Masłowa były doszczętnie zniszczone przez najazdy tatarskie, litewskie oraz Mazowszan. Wybito lub wzięto w niewolę ludność. Wsie spalono. Może taki los spotkał nasz pierwszy Masłów. Stąd wzmożona akcja zasiedleńcza tych ziem prowadzona przez biskupów krakowskich w XIV wieku. Większość wsi trzeba było odbudować i od nowa zasiedlić. Powtórnego zagospodarowania zniszczonych wsi dokonywali ludzie miejscowi, przedsiębiorczy i operatywni, którzy po ich założeniu pełnili funkcję sołtysów. Często od nich wieś przyjmowała nazwę.

Dużym prawdopodobieństwem jest, że od założyciela wsi sołtysa Masło mamy dzisiejszy Masłów. Do obowiązku sołtysa należało ściąganie należności od chłopów na użytek dworu biskupa w postaci jaj, serów czy drobiu. Jednym z podstawowych źródeł utrzymania pierwszych osadników w tym terenie była trzebież okolicznych lasów i wymiana zdobytych płodów między ludnością osad leśnych i rolniczych. Istotne znaczenie dla Masłowa miało uzyskanie praw miejskich przez miasto Kielce, które stały się terenem zbytu produktów rolniczych, jak i wyrobów z drewna i rogu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że region ten produkował na rzecz Kielc masło, stąd następna hipoteza o pochodzeniu nazwy Masłów.

 

Sołtysi w zamian za zorganizowanie wsi mieli również prawo sądzenia chłopów i wydawania wyroków. Dostawali również około 50 hektarów ziemi w wieczyste użytkowanie, siódmą część z chłopskich czynszów jak również trzecią część kar sądowych. Mieli prawo posiadania stawów rybnych młyna i karczmy nie wnosząc z nich żadnych opłat na rzecz biskupa. Czasem biskup dawał im jeszcze hojniejsze przywileje jak prawo łowienia dzikich zwierząt czy zakładania barci w zasięgu kilkunastu kilometrów od miejsca zamieszkania. Sołtys w Bęczkowie miał 30 pni bartnych, a sołtys w Krajnie aż 40. Przydzielano im czasem jednego bądź dwóch chłopów do pomocy. Obowiązkiem sołtysa wobec państwa było stawienie się konno i w pancerzu w sytuacji wojny. Z czasem sołtysi dochodzili do znacznego bogactwa co stawało się elementem zazdrości ze strony feudałów, w tym wypadku biskupa krakowskiego. Na początku XV wieku, zgodnie z obowiązującym wtedy prawem, sołtysi byli zmuszani do sprzedawania swego majątku na rzecz feudała, jeżeli byli w stosunku do niego „krnąbrni".

Zachował się dokument z 1438 roku wystawiony przez biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego (1389-1455), wybitnego polityka dbającego o rozwój gospodarczy biskupstwa, w którym wymieniona jest jako istniejąca wieś Masłów. Możemy przypuszczać że początki wsi dużo wcześniej poprzedziły datę wystawienia dokumentu. Może nawet o sto lat i sięgają połowy XIV wieku ponieważ w tym czasie ukształtowały się ostatecznie wszystkie wsie dawnej ekonomi kieleckiej. W okresie Polski Piastowskiej tereny te były miejscem polowań możnowładców świeckich i kościelnych.

W okresie Sejmu Wielkiego Masłów wraz z dobrami biskupów krakowskich przeszedł na własność skarbu państwa i stał się wsią rządową. Po 1815 r. kiedy region świętokrzyski przeżywał dzięki staraniom Stanisława Staszica, a później Ksawerego Druckiego-Lubeckiego ożywiony rozwój przemysłu górniczo-hutniczego, Masłów stanowił uposażenie górnictwa krajowego i wraz z folwarkami w Brzezinkach i Beczkowie wszedł w skład rządowych dóbr górniczych. Kompleks zabudowań folwarcznych w Masłowie na przestrzeni dziejów ulegał przebudowie, lecz stałe było miejsce jego lokalizacji. To teren dzisiejszego urzędu gminy, posterunku policji i szkoły. Położenie chłopów w owym czasie zależało od klasy ziemi i charakteru własności, czy to prywatnej czy rządowej (chłopi nie byli właścicielami ziemi). Fakt, że Masłów był wsią rządową powodował, że sytuacja chłopów była korzystniejsza, bowiem posiadali większe nadziały ziemi oraz byli zwalniani z szeregu powinności, jak podwody, czy darmochy. W momencie przejęcia ekonomii kieleckiej na własność państwa przeprowadzono w 1789 r. przegląd wsi (lustracja). Chłopi ze wsi nie tylko odrabiali pańszczyznę, lecz również płacili czynsz. Lustracja wymienia również stan posiadania chłopów. W Masłowie było 127 gospodarstw, 444 mieszkańców. Posiadali oni 25 koni, 172 wołów i 426 sztuk bydła. Dane statystyczne z tego okresu, w przeciwieństwie do dzisiejszych, wykazują większą ilość mężczyzn, co było konsekwencją bardzo dużej śmiertelności kobiet w czasie porodów.

 

Chłopi wnosili na rzecz biskupa krakowskiego daniny w naturze w postaci 11 sztuk kapłonów za 5 zł 15 gr, 24 kury za 9 zł 19 gr., 5 gęsi za 5 zł i 5 kop jaj za 5 zł. Obowiązkiem chłopów z Masłowa było stróżowanie w folwarku biskupim, pasienie tam trzody, jak i pomoc w uprawie chmielu. Wieś świadczyła również pańszczyznę, która wynosiła dla całej wsi 41 dni sprzężajnych i 83,5 dnia pieszego.

 

Ogólne zyski z Masłowa w 1789 r. wynosiły 1289 zł polskich i 17 gr. Lustracja wymienia również siedmiu komorników; byli nimi: Kazimierz Tarnowski, Wojciech Świętowski, Gaspar Olesiak, Józef Szewc, Wojciech Anioł, Paweł Radkowski i Błażej Kostecki. Dzierżawcą folwarku w 1789 roku był Błażej Stojanowski mający 64 lata.

 

W okresie 1816-1835 rząd Królestwa Polskiego wydzierżawił Masłów Pawłowi Ramlan. W skład dzierżawy wchodziły także przylegające do Masłowa Brzezinki, jak również „grunta po młynarzu Janyście i młynek oraz propinacja (produkcja i sprzedaż alkoholu) we wsiach Masłów, Brzezinki i Bęczków".

 

Zachował się dokument z 28 lipca 1826 r. sporządzony przez dzierżawcę, a opisujący stan folwarku Masłów: „Grunta tutejsze zwykle uprawiane bywają poprzez podłużną orkę.... Ogrody są tu przedniej dobroci, jest także i sad w którym się znajdują licznego gatunku drzewa owocowe ... wszystkie takowe na własną potrzebę tylko użyte bywają.... W otaczających górach zarosłych jałowcem i innemi krzewami jest wypas lubo nie najlepszy lecz dostateczny dla bydła i owiec.... Opłaty Kościelne ani składki szkolne ani nie maja tu miejsca ... ani żadne inne ciężary...". A tak protokół badawczy o stanie browaru i gorzelni informuje: „Gorzelni ani browaru w tutejszym folwarku nie ma - stara (gorzelnia) jaka była w 1816 r. zgorzała.... O długich staraniach wyjednanie jest u Rządu postawienie Gorzelni z Browarami Suszarnia, która to budowla właśnie się stawia i bliska jest ukończenia.... Karczem nie a ani w Masłowie, ani w Bęczkowie, tylko w Brzezinkach jest karczma, już w złym stanie się znajdująca.... Z piwa nie były utrzymywane karty, (pozwolenie produkcji i sprzedaży) gdyż go bardzo mało brano z przyczyny, że i włościanie tutejsi nie bardzo są za tym trunkiem i w szynkach nie ma żadnych sklepów gdzie by piwo kosztować można.... W szczególnych tylko warunkach, jak na wesela lub niektóre święta dawane było piwo... rocznie zaledwie ósm do dziewięciu beczek wychodzić może...". Również z roku 1826 zachował się „Protokół badawczy użytku młyna pod Masłowem, albo po Januchtach zwanego".

 

Zawarta w nim informacja młynarza Wojciecha Krzywickiego świadczy, że:
-    młyn ten jest rządowy, wodny i leży na granicy Masłowa i Brzezinek
-    umiejscowiony jest nad małym stawem, przez który przechodzi stróżka Brzeźnica
-    pracować może tylko wiosną i jesienią, bo zimą woda zamarza, a latem  wysycha"
-    młyn jest w złym stanie i wykorzystany sporadycznie, tylko na użytek miejscowej ludności.

 

Po prawie 20-letniej dzierżawie Masłowa przez Pawła Ramlana „dobra pogórnicze Masłów na hodowanie owiec rządowych przeznaczone zostały". Okoliczne łąki wykorzystano do hodowli owiec, hodując trzy podstawowe rasy, tj. głównie merynosy (hiszpańskie), dające najlepszą cienką wełnę, metysy oraz owce ordynaryjne. Warunki glebowe sprzyjały hodowli bowiem „w ogólności grunta folwarczne składają się miejscami z piasku powiększej części jednak z glinki białawej, rzadkiej lub samego mułu, podkład prawie wszędzie jest kamienny - grunt z natury swej zimny i często nawozu potrzebujący, z powodu położenia swego między znacznymi górami, z których chociaż przy małym deszczu zabrana i gwałtownie idąca woda z płóknie powierzchnię i zasypie piaskiem lub innemi częściami ziemi.... Łąki w ogólności dobre, podpadają miejscami jednak wypalaniu przez Słońce".Od 1860 r. Masłów został wydzierżawiony Ignacemu Giedyminowi, który w 1863 r. odstąpił dzierżawę Józefowi Jelskiemu. 25 kwietnia 1868 r. ukazem carskim rejon Masłowa, Woli Kopcowej i Czarnowa jako własność rządowa nadany zostaje księciu Aleksandrowi Szachowskiemu, generałowi lejtnantowi stale mieszkającemu w Petersburgu. Był to tzw. majorat nadawany przez cara dla osób zasłużonych Rosji i rodzinie carskiej. Majorat Masłowski przynosił Szachowskiemu 1500 rubli rocznego dochodu i był tylko częścią potężnych jego włości w powiecie kieleckim o powierzchni 1640 ha. W momencie wybuchu I wojny światowej w 1914 r. teren Masłowa i okolic stał się miejscem przemarszu walczących armii. Latem 1915 r. Kielce i okolice były okupowane przez armię austriacko-węgierską, która żądała od społeczeństwa Masłowa bezwzględnego posłuszeństwa cesarzowi.Według spisu ludności z 30 września 1921 r. Masłów posiadał 1804 mieszkańców, z czego było 849 mężczyzn i 955 kobiet. Społeczność ta zamieszkiwała w 315 domach. Masłów był największą miejscowością w gminie Dąbrowa, bowiem Mąchocice w tym czasie liczyły 1492 osoby, a stolica gminy Dąbrowa 1178 osób.

 

 

 

Z historii kościoła...


Pierwsza wzmianka o obiekcie sakralnym w Masłowie zachowała się w postaci tablicy nagrobnej z drugiej połowy XVII wieku, znajdującej się przy dzisiejszym kościele, poświęcona była zmarłej w trakcie epidemii Katarzynie Jurkowiczównej, gdzie mocno zatarty napis głosi: „Tu Katarzyna Jurkowiczówna ze światem się żegna.... piętnastoletnia w panieńskim wieku podczas powietrza pańskiego w roku 1657 dnia 22 grudnia..." W XVII w. był prawdopodobnie w tym miejscu cmentarz epidemiczny, a przy nim znajdowała się kaplica drewniana. W całym regionie zachowały się tylko dwa cmentarze choleryczne, jeden w Psarach dla Bodzentyna i okolic (w 1810 r. w samym Bodzentynie zmarło na cholerę 40 osób), a drugi w samej gminie Masłów na stokach Świniej Góry na obszarze obecnego ogrodu działkowego „Zielona Dolina". Spełniał on funkcje pochówkowe dla miasta Kielce i gminy Dąbrowa. W końcu XIX w. wierzono w Masłowie „...aby ustała cholera potrzeba z tej wsi, gdzie ta zaraza panuje, umarłego na cholerę pochować stojąco..." Często grzebano zmarłych pod krzyżami, figurami przydrożnymi, w polach i na łąkach.

 

Zdaniem jednego z badaczy regionalnych księdza Władysława Siarkowskiego dzięki staraniom kanonika katedry kieleckiej księdza Józefa Ćwiklińskiego w okolicznych wioskach wybudowano 13 kaplic, w tym w Masłowie. Od roku 1835 odprawiano w niej nabożeństwa niedzielne i świąteczne. Kaplica była pod wezwaniem św. Mikołaja. W kaplicy tej znajdował się obraz św. Stanisława pochodzący z kościoła św. Leonarda w Kielcach. W 1876 r. kaplica uległa gruntownej przebudowie według projektu Franciszka Kowalskiego. Od tego momentu miejscowa ludność starała się o stworzenie samodzielnej parafii. Udało się to częściowo w roku 1890, kiedy to kaplica stała się filią parafii Św. Wojciecha w Kielcach. W 1913 r. biskup kielecki Augustyn Łosiński zwrócił uwagę na zbytnią rozległość parafii św. Wojciecha. Wyznaczył dziekana księdza Klemensa Chałocińskiego do rozdzielenia parafii i stworzenia nowej w Masłowie. Podziałowi temu przeszkodził wybuch pierwszej wojny światowej.

 

Dopiero 19 kwietnia 1918 r. biskup A. Łosiński dekretem nr 1088 powołał do życia nową parafię Masłów pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Do parafii przydzielono wioski Brzezinki, Wola Kopcowa, Dąbrowa, Cedzyna oraz Masłów. Pierwszym proboszczem został wikariusz Św. Wojciecha ksiądz Józef Marszałek. Z istnienia parafii w Masłowie niezadowoleni byli mieszkańcy Dąbrowy, dlatego od 1923 r. biskup zezwolił na wykonywanie posługi religijnej księżom parafii Św. Wojciecha w Dąbrowie.

Dotychczasowa kaplica była za mała w związku z tym w latach 1927-1937 przeprowadzono budowę obecnego kościoła. Projekt świątyni sporządził profesor Politechniki Lwowskiej Karol Sas-Zubrzycki, historyk, a zarazem architekt, zwolennik architektury zaczerpniętej z polskich tradycji narodowych. Projektodawca nie doczekał realizacji swego dzieła, ponieważ zmarł w 1935 r. Witraże wewnątrz kościoła wykonano w pracowni S.G. Żeleńskiego w Krakowie, przedstawiają ewangelistów i polskich świętych.

Z poprzedniego drewnianego kościółka przeniesiono tu stary, nawiązujący do barokowego stylu ołtarz. Spis majątku kościoła z 1941 r. wymienia w nim uszkodzone organy o napędzie ręcznym. W 1942 r. parafia zamówiła organy w firmie St. Jagodziński z Garbatki k/Radomia. Zamówione organy miały być 18-głosowe o wartości 145 tyś. zł. Po otrzymaniu 75 tyś. zł zaliczki firma Jagodziński dostarczył do Masłowa klawiaturę, 400 sztuk piszczałek oraz miechy. Działania wojenne przeszkodziły w dalszej realizacji projektu, natomiast okres powojenny, ogólne zubożenie i zniszczenie kraju nie sprzyjało dokończeniu budowy instrumentu muzycznego.

 

 

 

 

Lotnisko w Masłowie


"Lotnisko Kielce" w Masłowie powstało w 1937 roku. W okresie międzywojennym było drugim lotniskiem w Województwie Świętokrzyskim (po Sandomierzu). Jest zarejestrowane jako lotnisko komunikacji cywilnej w Światowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego /ICAO/ pod międzynarodowym numerem rejestrowym EP KA.


Lotnisko posiada:
- pas asfaltowy 900 na 30 metrów
- pas trawiasty 900 na 250 metrów.
- światła podejścia do DS 1 dużej intensywności na obydwu kierunkach oraz światła progów DS i światła krawędziowe DS i DK,

Na terenie lotniska znajduje się międzynarodowe przejście graniczne umożliwiające przeprowadzenie odprawy celno-paszportowej. Obecnie trwają prace nad modernizacją lotniska, których celem jest nadanie mu statusu lotniska dolotowo-dyspozycyjnego.

Lotnisko Kielce jest położone na terenie Gminy Masłów w odległości 8,5 km w kierunku północno- wschodnim od centrum Kielc. Ogólne dane dla lotniska wg dokumentacji rejestracyjnej Lotniska Masłów k/Kielc wydanej przez Głównego Inspektora Lotnictwa Cywilnego świadectwo Nr GLC-L-3a-510/3/01 z dnia 28.01.2001:
- powierzchnia lotniska w granicach określonych w dokumentacji rejestracyjnej - 72,02ha
- szerokość geograficzna - 50o53'51"
- długość geograficzna - 20o44'02"
- wzniesienie lotniska - 308 m npm
Główny Inspektor Lotnictwa Cywilnego w świadectwie Nr GLC-L-3a-510/3/01 z dnia 28.01.2001 stwierdza, że lotnisko Masłów k/Kielc jest wpisane do państwowego rejestru lotnisk cywilnych pod numerem 24, jako lotnisko cywilne o kodzie referencyjnym 1B, kategorii ogólnego użytku, przeznaczone do startów i lądowań samolotów i szybowców, z drogą startową o nawierzchni sztucznej. Lotnisko oferuje możliwość lądowania małych statków powietrznych do 19 miejsc.

 

 AEROKLUB KIELECKI

Aeroklub Kielecki zrzesza swoich członków w sekcjach:
- samolotowej
- szybowcowej
- spadochronowej
- motolotniowej
- samolotów ultralekkich

Działalność sekcji samolotowej opiera się w całości na samolotach klubowych. W ramach swojej działalności prowadzi ona szkolenia podstawowe do licencji pilota samolotowego PPL(A) i dodatkowych uprawnień lotnictwa sportowego oraz wspomaga działalność sekcji szybowcowej i spadochronowej.

Sekcja szybowcowa organizuje podstawowe szkolenia szybowcowe do uzyskania licencji pilota szybowcowego PL(G) oraz prowadzi bieżące dodatkowe szkolenie swoich członków w lataniu sportowym. Piloci szybowcowi wykorzystują szybowce klubowe.

Sekcja spadochronowa swoją działalność opiera na sprzęcie klubowym i użyczonym przez swoich członków. Prowadzi szkolenia podstawowe do uzyskania świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego PJ oraz szkoli swoich skoczków w skokach na celność lądowania i w akrobacji zespołowej. Działalność sekcji prowadzona jest głównie w weekendy oraz inne dni wolne od pracy.

Sekcja motolotniowa opiera swoja działalność wyłącznie na sprzęcie prywatnym. Piloci motolotniowi wykonują loty w ramach swoich posiadanych uprawnień. Szkolenia motolotniowe prowadzone są w ramach innych ośrodków szkoleniowych.

Sekcja samolotów ultralekkich również opiera swoje działania na sprzęcie prywatnym. Piloci przechodzą szkolenie podstawowe w innych ośrodkach, natomiast w Masłowie wykonują loty w ramach swoich posiadanych uprawnień.

 

 

Z historii lotniska...


Znaczącym dla Masłowa przedsięwzięciem było wybudowanie lotniska. W dniu 5 października 1932 r. Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach w imieniu Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych przekazał komisyjnie grunt o powierzchni 54 hektarów wraz z budynkami Ministerstwu Spraw Wojskowych pod budowę lotniska sportowego. Inicjatorem budowy i następnie właścicielem terenu stał się Kielecki Okręg Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej. Najbardziej zaangażowany w budowę był instruktor lotnictwa Czesław Rozciszewski, który dbał o finanse przedsięwzięcia i cały czas sprawował patronat nad pracami. Budowa trwała 5 lat, a uroczyste otwarcie lotniska nastąpiło 27 czerwca 1937 r.

W otwarciu uczestniczył prezydent miasta Kielce Stanisław Artwiński oraz biskup pomocniczy Sonik (ponieważ biskup kielecki Augustyn Łosiński zmarł 30 kwietnia 1937 r.) 1 września 1939 r. lotnisko było dwukrotnie zbombardowane przez Niemców. W okresie międzywojennym było jedynym z dwóch lotnisk w województwie kieleckim (drugie znajdowało się w Sandomierzu).

Najważniejszym momentem w dziejach Masłowa, a zarazem lotniska był 3 czerwca 1991 r. Papież Jan Paweł II odprawił tu mszę i ukoronował obraz Matki Boskiej Łaskawej. Ołtarz miał 400 m. kw. powierzchni i górował nad płytą lotniska na tle pięknego krajobrazu Gór Świętokrzyskich.

Dnia 2 września 1993 r. „Słowo Ludu" donosiło: „Wczoraj w Masłowie uroczyście zamieniono podkielecką lakę na lotnisko IV kategorii. Otwarto tam utwardzony asfaltobetonem pas startowy, umożliwiający przyjmowanie m.in. małych samolotów pasażerskich w każdych warunkach atmosferycznych. Wstęgę przecięli wojewoda kielecki Józef Płoskonka i wiceprezydent Kielc Franciszek Grzegorczyk. W tym momencie spadła wiązanka kwiatów. Budowa pasa o długości 900 m. i szerokości 30 m. kosztowała przeszło 15 mld zł. Właśnie takie, dyspozycyjne lotniska są teraz najbardziej pożądane - powiedział kapitan Grzegorz Wesołowski, jeden z projektantów pasa".

Ta sama gazeta dalej informowała, że w najbliższą niedzielę 4 września odbędą się dwugodzinne pokazy lotnicze. Zainaugurują one I Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Bilet wstępu 20 tyś. zł., dzieci do lat 10 - wstęp bezpłatny.

 

 


Z historii szkoły...


Tradycje szkolne we wsi Masłów sięgają początku XIX wieku. W 1819 r. zawiązano Masłowie Towarzystwo Szkoły Elementarnej, a w protokole zawiązania czytamy: „... Stosownie do położenia miejscowej ludności i zamożności mieszkańców oraz rozciągłości uznano zaprowadzić Szkołę Elementarną we wsi Masłowie do Dóbr Rządowych Dyrekcji Głównej Górniczej należący...". Patent na nauczyciela w Szkole Elementarnej w Masłowie otrzymał Antoni Osowski.

Według dokumentu z 1821 r. zapisanych było do niej 46 chłopców, 33 dziewczyny, młodzież uczyła się w niej „dobrze", natomiast nauczyciel sprawował się „miernie". W roku 1931 rozpoczęto budowę siedmioklasowej publicznej szkoły powszechnej w Masłowie. Budynek szkoły został zniszczony w czasie II wojny światowej. Po wojnie nauka odbywała się w trzech domach prywatnych oraz w Domu Ludowym. W 1950 r oddano do użytku nowy gmach szkolny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Władysław Małecki - malarz z Masłowa


Artysta urodził się w Masłowie w 1836 r., zmarł w Szydłowcu w 1900 r. Studiował w Wiedniu, Monachium i Dusseldorfie. Po powrocie do kraju mieszkał dłuższy czas na Kielecczyźnie. Specjalizował się wówczas w malowaniu typowych dla absolwentów Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie wiejskich pejzaży z małymi kościółkami. Po drugim pobycie w Bawarii zaczęły interesować go tylko problemy malarskie: ton, walor, kolor, kompozycja, kwestia światła. Zaczął zbliżać się do malarstwa francuskiego, szczególnie „barbizończyków". Te dwa okresy twórczości malarskiej reprezentują obrazy w Galerii Malarstwa Polskiego i Sztuki Zdobniczej Muzeum Narodowego w Kielcach - „Pejzaż z kościółkiem" z 1870 roku i „Wnętrze lasu" przed 1880 rokiem.

 

Wybrane obrazy artysty:


Pejzaż z kościółkiem
1870. olej na płótnie. 65 x 101 cm.
Muzeum Narodowe, Kielce.

 


Wieś pod Kielcami
1870. Olej na płótnie. 60 x 89 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.

 


Wnętrze pracowni
1883. Olej na płótnie. 46 x 65 cm.
Muzeum Narodowe, Warszawa.

 

 

 

 

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: