Kiepska ocena pracy szkoły. Wizytatorzy mają wiele uwag
Wpisany przez Masłów Info   
niedziela, 18 listopada 2012 22:11

W gimnazjum w Masłowie niewłaściwie analizuje się wyniki sprawdzianów i egzaminów, osiągnięcia uczniów nie są diagnozowane i analizowane, nauczyciele nie współpracują ze sobą podczas pracy, często nie przekazują sobie istotnych informacji o uczniach, placówka nie śledzi losów swoich absolwentów, a rodzice mają niewielki wpływ na decyzje w szkole - to tylko niektóre wnioski z Raportu z Ewaluacji Całościowej opracowanego przez Kuratorium Oświaty. Ze skróconą analizą przeprowadzonego rok temu badania zapoznali się Radni Gminy Masłów na ostatniej sesji.

 

 


Pracownicy Kuratorium wzięli pod lupę 17 aspektów funkcjonowania szkoły zdefiniowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, od wyników nauczania, realizacji obowiązującej podstawy programowej, przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie.  Każdy z obszarów został oceniony od A (ocena najlepsza) do E (ocena najgorsza).

Ze skróconą wersją analizy zapoznali się radni gminy Masłów na ostatniej sesji rady Gminy. Całe badanie zostało zrealizowane rok wcześniej, w dniach od 26 października do  8 listopada 2011r. Badaniem objęto 97 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 65 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 19 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji.


1. Badanie: Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego
Ocena: E  (oznacza niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę)

W raporcie czytamy:  Dyrektor w wywiadzie nie umiał wskazać w jaki sposób dokonuje się analizy wyników egzaminów zewnętrznych. Z ankiet wynika, że 7 nauczycieli otrzymało pełną informację w zakresie wniosków z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego z poprzedniego roku szkolnego, 8 uzyskało informację, która ich bezpośrednio dotyczy, 4 uznało, że ma za mało informacji na ten temat. Nauczyciele w wywiadzie stwierdzili, że analizy wyników egzaminu humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego dokonują wychowawcy klas III. Każdy wychowawca przygotowuje statystyczne wyniki swojej klasy, wskazuje najwyższy i najniższy wynik, średnią klasy, porównuje wyniki klasy do wyników powiatu, kraju. Analizy egzaminu z języka angielskiego dokonuje nauczyciel języka obcego, w analizie podaje statystyczne wyniki oraz omawia wyniki egzaminu z uczniami. W szkole nie jest prowadzona analiza jakościowa wyników egzaminów zewnętrznych (…)

Dyrektor uważa, że w szkole nie ma właściwej efektywności nauczania. Proponował przeprowadzenie testu diagnostycznego na wejściu, ale nauczyciele nie przyjęli propozycji. Nauczyciele, ustosunkowując się do wypowiedzi dyrektora stwierdzili, że przeprowadzają testy "na wejściu" z matematyki i języka polskiego w klasach I i posiadają do tego stosowną dokumentację. Zdaniem dyrektora nauczyciele niechętnie podejmują nowe działania i wyzwania. Nauczyciele uważają, że pracują systematycznie nad doskonaleniem umiejętności uczniów z poszczególnych standardów egzaminacyjnych (…)

2. Badanie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
Ocena: Ocena: E  (oznacza niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę)

W raporcie czytamy:  Zdaniem dyrektora analiza osiągnięć uczniów to statystyczne sprawozdanie na koniec roku szkolnego - zestawienie ocen, średnia klasy, średnia z przedmiotów, przygotowywane przez wychowawców klas. 15 na 19 ankietowanych nauczycieli twierdzi, że analizuje osiągnięcia wszystkich uczniów, 2 robi to dla większości uczniów, 2 - w wybranych, uzasadnionych przypadkach. W

Z wywiadu z dyrektorem wynika, że nauczyciele nie uwzględniają możliwości rozwojowych uczniów, bo nie dokonują takiej analizy. Według nauczycieli głównym źródłem wiedzy o możliwościach rozwojowych uczniów są opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (nauczyciele wpisują informacje do dziennika, aby inny uczący mogli się zapoznawać z zaleceniami). Inne źródło, jakie podali nauczyciel, to obserwacje własne nauczycieli.

Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów. Ankietowani nauczyciele wyrazili opinię, że uczniowie na poziomie wyższym niż średni są zdyscyplinowani, mają chęć do nauki, przejawiają własną inicjatywę, uzyskują lepsze wyniki, a także są zaangażowani i aktywni. Gimnazjaliści w wywiadzie twierdzą, że nauczyciele wierzą, iż poradzą sobie w szkole. Powiedzieli także, że jeśli mają braki lub są zagrożeni złą oceną, to nauczyciele starają się pomóc. Ponadto wysyłają ich na konkursy, olimpiady, zawody sportowe, organizują dodatkowe zajęcia.

3. Badanie: Uczniowie są aktywni
Ocena: D  (podstawowy stopień spełniania wymagania przez szkołę)

W raporcie czytamy:  Uczniowie są zaangażowani w zajęcia organizowane przez szkołę. Zdaniem nauczycieli, wyrażonym w ankiecie, stopień zaangażowania uczniów w zajęcia jest wystarczający. Młodzież angażuje się, według nich, poprzez aktywność na lekcjach, udział w dyskusjach, zadawanie pytań, wykonują zadane na zajęciach ćwiczenia, chętnie wypowiadają się na różne tematy i tematy zajęć, pracują w grupach i indywidualnie, przedstawiają propozycje rozwiązań zadań i własnych pomysłów, wykonują doświadczenia, pomiary, udzielają odpowiedzi na zadawane pytania, przygotowują materiały do lekcji i referaty, szukają potrzebnych informacji w Internecie, słuchają wykładu, wypełniają karty pracy.  (…)

Dla 8 na 51 uczniów klas II, wypełniających ankietę "Moja szkoła" zajęcia pozalekcyjne w ogóle nie są interesujące i wciągające, dla 17 na 54 niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko, 18 na 54 uważa, że sporo zajęć (choć nie wszystkie) są interesujące i wciągające, 7 na 54 jest zdania, że niemal wszystkie zajęcia bardzo angażują uczniów, tylko nieliczne są nudne, dla 1 ucznia wszystkie zajęcia są bardzo wciągające i angażujące. (…)

Na pytanie zadane uczniom klas II, czy uczniowie mają wpływ na to, co się dzieje w szkole, 29 na 51 odpowiada, że nie i raczej nie.
4. Badanie: respektowane są normy społeczne
Ocena: D  (podstawowy stopień spełniania wymagania przez szkołę)

W raporcie czytamy:  Uczniowie czują się bezpiecznie. 5 na 51 uczniów klas II nigdy nie bywa na terenie szkoły poza godzinami jej pracy, 40 na 51 czuje się bezpiecznie, 6 na 51 –nie czuje się bezpiecznie przebywając na terenie szkoły poza godzinami jej pracy. Według tych samych respondentów, w ciągu ostatniego roku szkolnego najczęściej zdarzyło się obrażanie (ktoś Cię obrażał, wymyślał - 24, ktoś obrażał osobę z Twojej klasy – 36) i kradzieże (ukradziono Ci jakiś przedmiot lub pieniądze – 8,komuś z Twojej klasy skradziono jakiś przedmiot lub pieniądze – 26). Z kolei 32 na 51 ankietowanych uważa, że w szkole nie ma miejsc, w których czują się mało bezpiecznie, 6 na 51 uczniów wskazuje jako miejsce niebezpieczne boisko; 5 ankietowanych wskazuje klasę, korytarz, toalety, stołówkę, a 4 szatnię.
5. Badanie: szkoła ma koncepcję pracy
Ocena: Ocena: E  (oznacza niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę)

W raporcie czytamy: Przeprowadzone badania wskazują, iż szkoła posiada pięcioletni plan rozwoju opracowany i zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Założenia koncepcji dyrektor podał na podstawie własnych przemyśleń, nie ma w szkole takiego dokumentu. Do najważniejszych założeń koncepcji dyrektor zaliczył: wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły, podniesienie efektów kształcenia, poprawienie bazy lokalowej.

Zdaniem 2 na 19 ankietowanych nauczycieli rada pedagogiczna przyjęła wypracowaną wspólnie koncepcję pracy, według 5 przyjęła koncepcję pracy przedstawioną przez dyrektora po uwzględnieniu sugestii nauczycieli, 9 na 19 nauczycieli uważa, że rada przyjęła przygotowaną przez dyrektora koncepcję, a 3 przyznaje, że rada nie przyjęła koncepcji pracy. 11 na 19 nauczycieli nie czuje się współautorami koncepcji pracy szkoły, odmiennego zdania jest 8 na 19 nauczycieli. Różnica jest istotna statystycznie w porównaniu z podobnymi palcówkami na terenie Polski. W protokołach nie odnaleziono zapisu potwierdzającego przyjęcie koncepcji pracy. Nie ma też innego dokumentu potwierdzającego ten fakt.
6. Badanie: oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej
Ocena: D  (podstawowy stopień spełniania wymagania przez szkołę)

W raporcie czytamy: Z przeprowadzonych obserwacji zajęć wynika, że nauczyciele realizują elementy podstawy programowej i wiedzą, jakie elementy podstawy programowej zostały zrealizowane. (…)  Dodatkowo uczniowie chcieliby się uczyć: podejścia psychologicznego, dobrego zachowywania się w dorosłym życiu, jakie konsekwencje mają niektóre ich czyny, dobrych relacji między kolegami i koleżankami, usamodzielnienia się, dawania sobie rady z nauką, odpowiedzialności, samodzielności i asertywności. Chcieliby także uczyć się matematyki, j. obcego, geografii, biologii, chemii, fizyki, historii, wychowania fizycznego. 29 na 51 ankietowanych uczniów uważa, że szkoła umożliwia im nauczenie sie najważniejszych dla nich rzeczy, 22 na 51 twierdzi, że tak nie jest.   (…)    34 na 54 ankietowanych rodziców jest zdania, że szkoła zaspakaja potrzeby edukacyjne ich dzieci, 18 na 54 wyraża odmienne zdanie.
7. Badanie: Procesy Edukacyjne mają charakter zorganizowany
Ocena: D  (podstawowy stopień spełniania wymagania przez szkołę)

W raporcie czytamy:   Zdaniem dyrektora w szkolnym zestawie programów nauczania są uwzględnione zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Zespoły klasowe uczniów są podzielone na grupy (językowe, informatyka., wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie), a w miarę środków finansowych sale lekcyjne doposażane są w niezbędny sprzęt potrzebny do realizacji programów nauczania.   (…)  

14 na 19 ankietowanych nauczyciele uważa, że szkoła zapewnia im możliwość korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych, 5 na 19 uważa, że raczej nie zapewnia. Zdaniem 13 na 19 nauczycieli pomieszczenia, w których prowadzone są zajęcia, sprzyjają osiąganiu zamierzonych celów, pozostałych 6 na 19 uważa, że temu nie sprzyjają. Uczniowie klas II (51) w ankiecie Moja Szkoła podali, że zdarza się im, że są zmęczeni z powodu liczby zajęć w szkole; codziennie – 13 na 51, kilka razy w tygodniu – 27 na 51, raz w tygodniu – 7 na 51, rzadziej niż raz w tygodniu lub nigdy – 2 na 51.   (…)

Najczęściej na początku zajęć występuje rekapitulacja materiału poznanego wcześniej, przypomnienie najważniejszych pojęć, wprowadzenie przyczynowo skutkowe w kolejny temat zrealizowane przez nauczyciela (przy niewielkiej pomocy uczniów). Nauczyciele nie dobierali zadań odpowiednio do kompetencji poszczególnych uczniów/grup uczniów (członkowie grupy dostawali te same karty pracy lub mieli do rozwiązanie ten sam problem). Z obserwacji placówki wynika, że w zakresie korzystania z technologii informatyczno-komunikacyjnych w szkole znajdują się 1 pracownia komputerowa (19 stanowisk), centrum multimedialne (4 stanowiska), rzutnik multimedialny, 3 zestawy tablic interaktywnych (tablica, rzutnik, laptop), połączenie z Internetem.  (…)

Podejmowane przez szkołę działania, zdaniem dyrektora, uwzględniają propozycje i opinie uczniów. Jak przykład dyrektor podał: wydawanie gazetki szkolnej (funkcjonowała przez 1 rok i była to raczej inicjatywa nauczycieli), wycieczki, ogniska, walentynki, dyskoteki, wyjazdy edukacyjne. Opinie uczniów o tym, jak chcieliby się uczyć, pod uwagę bierze: 7 na 19 nauczycieli na wszystkich zajęciach, 6 na 19 - na większości zajęć, 11 na 19 - na niektórych zajęciach.

8. Badanie: procesy Edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli
Ocena: Ocena: E  (oznacza niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę)

W raporcie czytamy:  Z ankiety wynika, że 18 na 19 nauczycieli konsultuje swoje plany zajęć edukacyjnych z innymi nauczycielami. W dokumentacji nie znaleziono zapisów dotyczących tego działania.   (…)

Zdaniem dyrektora nauczyciele wspierają się na zasadzie sympatii – antypatii. Zdarza się, że nauczyciele nie przekazują sobie informacji na temat uczniów czy ważnych działań w szkole. Ich współpraca jest okazjonalna, nie wszyscy chcą ze sobą współpracować.
9. Badanie: Kształtuje się postawy uczniów
Ocena: D  (podstawowy stopień spełniania wymagania przez szkołę)

W raporcie czytamy: 27 na 51 ankietowanych uczniów klas II czuje, że są traktowani w równy sposób z innymi uczniami, 24 na 51 jest odmiennego zdania. Poczucie sprawiedliwego traktowania ma 26 na 51 ankietowanych uczniów. W szkole zdaniem pracowników niepedagogicznych dyskutuje się na temat pożądanych postaw uczniów. W dyskusjach biorą udział wychowawcy, pracownicy niepedagogiczni, dyrektor. Dyskusje odbywają się w razie potrzeby, nie ma ustalonych terminów. 31 na 54 ankietowanych rodziców stwierdziło, że to, w jaki sposób szkoła wychowuje uczniów odpowiada potrzebom ich dziecka, 20 na 54 było odmiennego zdania; na pytanie czy nauczyciele traktują uczniów w równy sposób 17 na 54 podało, że tak lub raczej tak, 36 na 54 było odmiennego zdania. Nauczyciele uczestniczący w wywiadzie stwierdzili, że nie prowadzą diagnozy wychowawczych potrzeb uczniów.

10. Badanie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych
Ocena: C  (średni stopień spełniania wymagania przez szkołę)

W raporcie czytamy: W ankiecie nauczyciele stwierdzili, że diagnozują możliwości edukacyjne swoich uczniów: w odniesieniu do wszystkich uczniów których uczą – 7 na 19, w odniesieniu do większości 5 na 19, w odniesieniu do nielicznych 3 na 19. Jedna osoba nie diagnozuje. (…)

Ankietowani uczniowie klas II (51 uczniów) odpowiadając na pytanie co czujesz myśląc o swoich wynikach wybrali: radość 2 na 51; uważam, że wszystko jest w porządku – 27 na 51; nie obchodzi mnie to – 9 na 51; niezadowolenie – 13 na 51  (…)

Zdaniem dyrektora uczniowie są motywowani do pełnego wykorzystania swoich możliwości. W gimnazjum przyjęto zasadę, że można zaliczać pewne partie materiału, niekoniecznie całościowo tylko w częściach. Dodatkowo uczniowie motywowani są poprzez oceny, zachęcani są do brania udziału w przedsięwzięciach, reprezentowaniu szkoły.
11. Badanie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
Ocena: C  (średni stopień spełniania wymagania przez szkołę)

W raporcie czytamy:  Jako inicjatywę podejmowaną na rzecz środowiska dyrektor wskazał akcję zbierania szpiku kostnego przeprowadzoną we współpracy z Ośrodkiem Zdrowia w Masłowie. Partnerzy szkoły wymienili działania prowadzone przez szkołę na rzecz lokalnego środowiska: działalność Szkolnego Klubu Sportowego rozwijającego uzdolnienia i talenty sportowe młodzieży; przygotowywanie przez uczniów Gimnazjum w Masłowie uroczystości związanych z patronem szkoły, zorganizowanie przez szkołę uroczystej sesji jubileuszowej dotyczącej pobytu Jana Pawła II w Masłowie na lotnisku.   (…)

W ankiecie dyrektor i nauczyciele wskazali, że środowisko szkoły tworzą też rodzice oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna, centrum pomocy rodzinie, przedsiębiorcy, fundacje. Nauczyciele w wywiadzie uzupełnili, że współpracują ze Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach, Zarządem Wojewódzkim PCK w Kielcach, Sądem Rodzinnym w Kielcach, Zarządem Wojewódzkim Ligi Ochrony Przyrody, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.
12. Badanie: Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów
Ocena: D  (podstawowy stopień spełniania wymagania przez szkołę)

W raporcie czytamy: Badane Gimnazjum w nieznacznym stopniu wykorzystuje informacje o losach absolwentów, a współpraca z nimi ogranicza się do kwestii organizacyjnych. 5 na 19 ankietowanych nauczycieli wykorzystuje informacje o losach absolwentów często, 6 na 19 robi to od czasu do czasu, 5 wykorzystuje te informacje sporadycznie, a 3 nigdy nie wykorzystuje tych informacji. Jako przykłady wykorzystywania informacji o losach absolwentów nauczyciele w wywiadzie wskazali przyjmowanie ich na praktyki studenckie oraz dawanie za przykład ludzi sukcesu. 2 na 51 ankietowanych uczniów uważa, że nauczyciele regularnie opowiadają im o losach absolwentów szkoły, 24 na 51 uważa, że robią to od czasu do czasu, 19 na 51 twierdzi, że dzieje się tak sporadycznie, a 6 na 51 twierdzi, że nauczyciele nigdy nie opowiadają o losach absolwentów szkoły.  (…)
13. Badanie: promowana jest wartość edukacji
Ocena: D  (podstawowy stopień spełniania wymagania przez szkołę)

W raporcie czytamy: Partnerzy społeczni podali, że szkoła informuje o sukcesach uczniów w zawodach/imprezach sportowych, nagrodach i wyróżnieniach przyznawanych nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Informacje te są dla nich raczej wystarczające, nie brakuje im żadnych informacji na temat osiągnięć szkoły. Rodzice otrzymują informacje o sukcesach uczniów w zawodach/imprezach sportowych (27), sukcesach uczniów w konkursach (24), zrealizowaniu przez szkołę projektu lub udziale w akcji społecznej (17), sukcesach uczniów na olimpiadach przedmiotowych (14), przyznaniu uczniom szkoły stypendiów naukowych(13), udziale przedstawicieli szkoły w ważnych wydarzeniach i uroczystościach(10), nagrodach i wyróżnieniach przyznawanych nauczycielom i innym pracownikom szkoły (7), otrzymaniu przez szkołę dotacji/grantu (5). Część rodziców uważa, że na każdym spotkaniu dyrektor informuje ich o osiągnięciach szkoły. Informacje są wystarczające.

14. Badanie:  Rodzice są partnerami szkoły
Ocena: D  (podstawowy stopień spełniania wymagania przez szkołę)

W raporcie czytamy:  46 na 54 ankietowanych rodziców uważa, że nauczyciele poświęcają odpowiednią ilość czasu na kontakty z nimi, 7 na 54 z nich twierdzi, że raczej nie jest to wystarczająca ilość czasu, 1 rodzic nie udzielił odpowiedzi. Zdaniem 33 na 54 badanych rodziców szkoła nie tworzy możliwości do dzielenia się przez rodziców opiniami na temat jej funkcjonowania, 19 rodziców dostrzega takie możliwości, 2 nie udzieliło odpowiedzi. Zdaniem dyrektora i ankietowanych nauczycieli rodzice dzielą się opiniami na temat pracy szkoły i procesu nauczania podczas zebrań z rodzicami oraz spotkań indywidualnych w ramach wyznaczonych godzin spotkań dla rodziców.   (…)

37 rodziców na pytanie w jakich działaniach szkoły brali udział nie udzieliło odpowiedzi, 12 rodziców nie brało udziału w działaniach lub nie słyszało o takich działaniach, 5 ankietowanych wymieniło obronę zwalnianych nauczycieli, opiekę na dyskotekach i wycieczkach, wywiadówki, udział w uroczystościach szkolnych.
15. Badanie:  Funkcjonuje praca w zespołach
Ocena: Ocena: E  (oznacza niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę)

W raporcie czytamy: 9 na 19 ankietowanych nauczycieli angażuje się w prace zespołu wychowawczego i profilaktycznego, 3 w pracę zespołu szkoleniowego, 3 w pracę zespołu metodycznego, 6 organizuje imprezy dla uczniów, rodziców lub nauczycieli, 7 wskazało, że współpracuje w grupach nieformalnych, 3 angażuje się w pracę zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej, 2 nie uczestniczy w żadnym zespole. 3 nauczycieli uważa, że w pracę zespołów angażują się wszyscy nauczyciele, 9 jest zdania, że robi to większość, 6 - że angażuje się mniejszość. Zdaniem dyrektora nauczyciele zaangażowani w wystarczającym stopniu w pracę zespołów stanowią mniejszość.  (…)

10 na 19 nauczycieli często korzysta z pomocy innych nauczycieli w rozwiązywaniu problemów, 9 robi to rzadko. 14 na 19 ankietowanym zespoły pomagają w rozwiązaniu pojawiających się w pracy problemów, 4 uważa, że nie ma takiej pomocy. W wywiadzie nauczyciele stwierdzili, że napotykając na problemy, odwołują się do grup nieformalnych. Zdaniem dyrektora problemy rozwiązują wyznaczone do tego specjalnie osoby (np. dyrektor, pedagog).
16. Badanie: Sprawowany jest zewnętrzny nadzór pedagogiczny
Ocena: Ocena: E  (oznacza niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę)

W raporcie czytamy: 13 na 19 ankietowanych nauczycieli jest zaangażowanych w ewaluację wewnętrzną, 6 nie angażuje się i nie uczestniczy w tym procesie. 6 na 19 badanych nauczycieli uważa ewaluację za niezbędną i uczestniczy w niej dla poprawienia jakości własnej pracy, 4 dyrektor przekonał do udziału w ewaluacji, dla 3 udział był spowodowany zwyczajem panującym w szkole (zwykle większość nauczycieli uczestniczy w ewaluacji wewnętrznej), 2 zrobiło to na polecenie dyrektora. Żaden ankietowany nauczyciel nie angażuje się w ewaluację wewnętrzną w wysokim stopniu, 13 ma poczucie, że angażuje się wystarczająco, 4 twierdzi, że praca w zespołach ich nie angażuje, 1 uważa, że gdyby było to możliwe unikałby pracy w zespołach w szkole, 1 nie udzielił odpowiedzi.   (…)

Różnica pomiędzy analizowaną placówką, a jednostkami uwzględnionymi w porównaniu jest istotna statystycznie, ponieważ w porównywanych placówkach 63,74% nauczycieli wskazało, że wnioski z nadzoru są w pełni uwzględniane, w badanej szkole ten wynik wynosi 18,75%. W wywiadzie nauczyciele stwierdzili, że nie ma wniosków z nadzoru pedagogicznego, nie wskazali też żadnych zmian, które wynikałyby z tych wniosków. Zmiany nie są dokonywane, więc nie wpływają w żaden sposób na rozwój szkoły.
17. Badanie: szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe
Ocena: C  (średni stopień spełniania wymagania przez szkołę)

W raporcie czytamy:   Wyposażenie w pomoce dydaktyczne i baza lokalowa badanego Gimnazjum są wystarczające do realizacji procesu edukacyjnego i zapewnienia uczniom warunków do nauki i rozwoju. 8 na 19 ankietowanych nauczycieli ocenia warunki lokalowe jako wystarczające, według 7 z nich występują nieliczne braki, 3 uważa, że te braki są znaczące, 1 nie udzielił odpowiedzi. W wywiadzie nauczyciele jako mocną stronę szkoły wskazali pracownie z zapleczem dostosowane do liczebności klas, bibliotekę z Centrum multimedialnym. Za słabe strony uznali brak czytelni w bibliotece, mało sal, wspólna świetlica dla szkoły podstawowej i gimnazjum  (…)

28 na 51 ankietowanych uczniów uważa, że w szkole jest wystarczająco dużo pomocy do nauki, pozostali są odmiennego zdania. Rodzice uznali w wywiadzie, że w szkole jest zbyt mało komputerów. Obserwacja zajęć wskazuje, że wyposażenie klas nie w pełni umożliwia realizację celów lekcji. W klasach nie zaobserwowano wyposażenia związanego z realizowanym przedmiotem, nie ma środków audiowizualnych, na gazetkach ściennych znajdują się informacje o wymaganiach programowych i przedmiotowym systemie oceniania z innego przedmiotu, a nauczyciel korzysta z przyniesionych pomocy dydaktycznych. Dyrektor uważa, że występują znaczące braki w wyposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne.
Badanie, z którego wynikami na ostatniej sesji zapoznano radnych Gminy Masłów, przeprowadzono rok temu, kiedy szkołą kierował jeszcze dyrektor Czesław Kieszkowski. Spośród szkół w gminie Masłów, tego typu analizą objęto jedynie placówkę w Masłowie.

Na 17 aspektów funkcjonowania szkoły, aż 6 oceniono w stopniu bardzo niskim (E), 8 w stopniu podstawowym (D), a 3 w stopniu średnim (C). Oceny wysokiej (B) i bardzo wysokiej (A) nie wystawiono w żadnym badaniu.

 

 


Przedstawione przez nas informacje są wybranymi z raportu. Pełna wersja dostępna jest na stronie internetowej: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1003250135118.pdf

 

 

 

Dodaj komentarz

1. Odpowiedzialność za treść komentarzy ponoszą tylko i wyłącznie ich autorzy. Redakcja Masłów Info nie odpowiada za ich treść
2. Wpisy obraźliwe, wulgarne, naruszające prawo będą usuwane
3. Komentarze promujące własne strony, produkty itp. będą usuwane.
4. Treść zamieszczanego wpisu powinna być związana z treścią komentowanego artykułu.
5. Aby poprawnie zamieścić swój komentarz należy bezbłędnie przepisać w specjalne pole kod zabezpieczający. Należy zwracać uwagę na wielkość liter. Jeśli kod jest nieczytelny należy odświeżyć stronę przed wpisaniem komentarza.


Kod antyspamowy
Odśwież

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: